Pohromy, katastrofy a ne??astia
v dejin?ch na?ich miest

Bada Michal - Ducho?ov? Diana a kol.

Vydavateľstvo

Igor Ili? - R?dio Print

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

556

Rok vydania

2019

Hmotnosť

1 022,00g

Formát

165x235

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788089867059

Katastrofy a r?zne ne??astia sprev?dzali ?udsk? dejiny, mestsk? prostredie nevyn?maj?c, prakticky neust?le. Tento jav nebol n?hodn?. Mesto, urb?nny priestor, toti? vo svojej prapodstate, okrem in?ho, ...predstavuje relat?vne ve?k? zhluk obydl? s vy??ou koncentr?ciou obyvate?stva. U? t?to skuto?nos? m? za n?sledok, ?e mest? spolu so svoj?m obyvate?stvom boli prirodzene ?disponovan??, n?chylnej?ie, aby sa st?vali dejiskom udalost? ?asto maj?cich katastrofick? charakter.

Čítať viac...
22,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Predslov   Michal Bada

 

Mest? vo v?re katastrof 

     Katastrofy a pohromy v dejin?ch: perspekt?vy a s??asn? stav b?dania   Michal Ducho? ? Diana Ducho?ov?

     Kolapsy a katastrofy o?ami archeol?gie   Branislav Kov?r

     P??rodn? katastrofy a epidemie v p?edb?lohorsk?m Brn?   Hana Jord?nkov? ? Ludmila Sulitkov?

     Katastrofy v Kremnici v 16. a 17. storo??   Daniel Haas Kiani?ka

     Nulla calamitas sola. ?ivot bardejovskej mestskej komunity medzi obliehan?m, epid?miami a po?iarmi v z?vere 17. storo?ia   Peter Benka

     ?iveln? pohromy vo vybran?ch mest?ch ?ilinsk?ho kraja do 18. storo?ia   Milo? Jesensk?

     D?sledky extr?mnych prejavov po?asia v zime 1783/1784 na mest? strednej Eur?py po erupcii vulk?nu Lakag?gar   Mari?n Melo ? Peter Pi??t ? Katar?na Melov? ? Peter Vigla? ? Ingrid Damborsk? ?? Michal Bada

 

Po?iare 

     Podpal'a?stvo v liptovsk?ch mest?ch v ranom novoveku   Miroslav Nemec

     Po?iare v Ko?iciach v ranom novoveku   Richard Papa?

     Po?iare a ich dopad na mesto Pezinok a pri?ahl? mest? malokarpatsk?ho regi?nu od novoveku po polovicu 20. storo?ia   Lucia Burdov?

     Posledn? ve?k? po?iar Pre?ova 6. m?ja 1887   Annam?ria K?nyov?

     Po?iar Pal?rikovho domu v ?adci ? Likvid?cia kult?rneho dedi?stva. Dokument?cia ne??astn?ho osudu v?znamn?ho kult?rneho artefaktu regi?nu Kys?c   Mari?n Grupa?

 

Epid?mie

     Morov? epid?mia v Bratislave v roku 1557   Eva Frimmov?

     Posledn? morov? epid?mia v hornouhorsk?ch slobodn?ch kr??ovsk?ch mest?ch   Peter K?nya

     Boj proti prav?m kiah?am v mest?ch v kontexte dobov?ch lek?rskych a osvetov?ch spisov pre slovensk? obyvate?stvo   Beata Ricziov?

     Cholera roku 1831 v Trnave a jej poddansk?ch obciach   Marta Dobrotkov?

     Detva zahalen? do sm?tku. Tri ni?iv? epid?mie pusto?iace meste?ko Detva v roku 1873   J?n Golian

 

Zemetrasenia

     1443 fuit terrae motus magnus.Nieko?ko poznatkov o prvom historicky zdokumentovanom zemetrasen? v na?ich krajin?ch   Oto Tome?ek

     Zemetrasenie v novovekej publicistike   Viliam Ci?aj

 

Vojsko

     Nov? Sad a revol?cia 1848 ? 1849. Devast?cia a nov? za?iatok   Nino Deli?

     M?sto v sev?en? bastion?  Vojt?ch Kessler

     Architekt?ra pre er?r: Vplyv vojensk?ch udalost? na obraz slovensk?ch miest   Laura Pastorekov? ? Peter Vodr??ka

 

Resum?

Literat?ra 

Zoznam autorov