Hist?ria 01/2001  posledn? 3 v?tla?ky

Hist?ria 01/2001 posledn? 3 v?tla?ky
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

44

Rok vydania

2001

Hmotnosť

116,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
10,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor ??fredaktora  

Valeri?n Bystrick?, Pr?hovor 1

Pavol Valachovi?, Aby siln? neubli?oval slab?mu 2 ? 5 
Vincent M?cska, Bo?ie s?dy 5  
J?n Luka?ka, Korene ??achty na Slovensku6 ? 9 
T?nde. Lengyelov?, Deti v novovekom svete 10 ?? 13 
Mari?n. Hronsk?, Trianonsk? mierov? zmluva 14 ? 17 
Stanislav Sikora, Rok 1968 18 ? 21 

?lovek a doba
Blanka Brezov?kov?, Legend?rna franc?zska hrdinka a sv?tica 22 ? 23 
Pavol Petruf, Milan Rastislav ?tef?nik 24 ? ?26 

Pozvanie
J?n Nov?k, Pam?tn?k ban?ckej minulosti 27 

Anketa
Roman Holec, M?ria Koh?tov?, Pavol ?imuni?, J?lius Bartl, Alexander Avenarius 28 ? 29

Epiz?da
Vladim?r Sege?, Nevydaren? husitsk? sprisahanie 29 
Miloslav ?aplovi?, ?esko?slovensk? obdoba Maginotovej l?nie 30 ?? 31 

Z kni?n?ch pultov

Report??
Martin Hurbani?, Mesto hodn? polovice sveta 32 ? 33 

Klenotnica slov
Jana Skladan?, K?pi? nie?o za babku 33 

Rozhovor
s Du?anom Kov??om 34

Dokumenty ?? Pramene
Du?an ?kvarna, N?vrhy J?na Majl?ta z prelomu rokov 1848/49 35 ? 36 
Na slov??ko 

s Richardom Marsinom 37

Heraldick? okienko
Ladislav Vrte?, ?t?tne symboly 37 

Drobni?ky 38 ? 39

F?rum u?ite?a
Just?na Be?kov?, Denisa Valachov? 40