Hist?ria 05/2001
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

44

Rok vydania

2001

Hmotnosť

116,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Ivan Mrva, Pr?hovor 1 

J?n Grexa, Starogr?cky dar 2 ? 4 
Richard Marsina, Kristianiz?cia star?ch Ma?arov 5 ? 7   
Tom?? Klubert, Ve?k? obliehanie mal?ho ostrova 7 ? 9 
Eleon?ra Babejov?, Elektri?ka ako politikum 10 ? 11  
Miloslav ?aplovi?, Rodobrana 12 ? 14

Ivan A. Petransk?, Samostatn? slovensk? cirkevn? provincia 14 ?? 17
Anna R?cov?, Banglad??ske kri?ovatky 17 ? 18
T?ma d?a 

Karol Sorby, Islam a jeho svet 19 

?lovek a doba
Jaroslav Perni?, Tycho de Brahe 20 ? 21  
Frederik Federmayer, P?? vala?skej a moldavskej dynastie 21 ? 22  
Herta Tkadle?kov?, Engelbert Dollfuss ? vzostup a p?d mal?ho kancel?ra 23 ? 24

Pozvanie
M?ria Adamov?, ?t?tny okresn? arch?v v Lu?enci 25

Rozhovor
s Vincentom M?cskom 26 ? 27

Z kni?n?ch pultov 27

Dokumenty ? pramene
?iv? mapa Slovenska 28 ? 29

Heraldick? okienko
Olympijsk? symboly 29

?vaha 
?ubom?r Podu?el, Alfonz Mucha a umenie ve?nej chv?le 30 ? 31 

Kult?rna pamiatka
Petr ?vanda, Pust? hrad pri Zvolene 31 ? 33

Na slov??ko
s Gabrielou Kili?novou 33

Report??
Miroslav Kamenick?, N?v?teva Franti?ka ?tefana Lotrinsk?ho v Banskej ?tiavnici a Kremnici 34 ? 35 

Anketa
Vladim?r Sege? / Zlo?in a trest kedysi a dnes 35

Epiz?da
Branislav Chovan, Dreyfusova af?ra 36 

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Po n?s potopa 37 

O p?vode
?ofia Pakanov?, K?va 37 

Drobni?ky 38 ?? 39

F?rum ?itate?a 40
Premeny ?asu na fotografi?ch