Hist?ria 01/2009
Revue o dejin?ch spolo?nosti (01-02/2009)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

108

Rok vydania

2009

Hmotnosť

453,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor 1

?tefan ?utaj, Dimenzie slovensk?ch a ma?arsk?ch dej?n 2

Putovanie dejinami

Alexander T. Ruttkay, Re?azenie etnick?ch pohybov 3 ? 6

J?n Luka?ka, Vznik a po?iatky uhorsk?ho ?t?tu7 ? 11

Vladim?r Sege?, Slov?ci a Slovensko v stredovekom Uhorsku 11 ? 18

Viliam ?i?aj, Mnohon?rodnostn? ?t?t v mohon?rodnostnej monarchii 19 ? 24

Peter K?nya, T?nist? cesta k tolerancii a slobode 25 ? 29

Ivan Mrva, Polstoro?ie pozit?vnych zmien 30 ? 35

Eva Kowalsk?, Reform?tori, radik?li, alebo protonacionalisti 36 ? 40

Peter ?olt?s, Za?iatky n?rodn?ch hnut? a jazyk ako fenom?n 41 ? 48

Du?an ?kvarna, Formovanie modern?ch n?rodov v Uhorsku 49 ? 54

Milan Podrimavsk?, ?a?k? boj proti ?t?tnej moci 55 ? 56

Miroslav Kme?, Uhorsko na ceste k modernite 61 ? 66

Mari?n Hronsk?, Z?pas o Slovensko 67 ? 72

Peter Zelen?k, Medzi centralizmom a auton?miou 73 ? 78

Igor Baka, V spojenectve s Tre?ou r??ou 78 ? 83

?tefan ?utaj, B?rliv? povojnov? obdobie 84 ? 91

Stanislav Sikora, Pod z?stavou socializmu 92 ? 98

Drobni?ky 99 ? 101

Klenotnica slov 

Jan Skladan?,Slovensko-ma?arsk? vz?ahy v jazyku 101

Rozhovor

0 pr?vnom postaven? men??n ? s Jaroslavom Chovancom / Vladim?r Sege? 102 ? 103

Kni?n? pult 104