Hist?ria 02/2015
Revue o dejin?ch spolo?nosti (03-04/2015)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

84

Rok vydania

2015

Hmotnosť

297,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  1

Putovanie dejinami

J?n Steinh?bel, Rusk? kagan?t 2 - 7

Jozef Genzor, Nedotknute?nos? silloku 7 - 12

Michal Bada, Nezabudnute?n? Soliman 13 - 18

Denisa Ne???kov?, ?idia v Rak?sko-Uhorsku 19 - 24

Michala L?n??kov?, Ideologick? nepriate? Hitlerov?ch satelitov 25 - 31

Eduard Ni??ansk?, Chronol?gia antisemitizmu a holokaustu na Slovensku 1938 ? 45 32 - 37

Jana Tulkisov?, ?Ako sa Hitler tr?pil pre utl??an? n?rod? 38 - 44

?lovek a doba 

Anna Falisov?, Slu?ba chor?m 44 - 49

Roman Holec, Pansl?v s knie?ac?m erbom 50 - 53

N?zory ? polemiky

Marina ?arnogursk?, Stopy z?hadne zmiznutej kult?ry 53 - 58

Z hospod?rskych dej?n

Miroslav Fabricius, Podtatransk? reminiscencie 59 - 65

Dejiny ?portu

Tom?? ?ern?k, Spanil? belas? jazda 66-70

Historick? bedeker

Martina Buckov?, H?adanie Ju?nej pevniny 71 - 77

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Quo vadis, Domine? 77

p?le-m?le 78 - 79