Hist?ria 01/2016
Revue o dejin?ch spolo?nosti (Hist?ria 01-02/2016)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

64

Rok vydania

2016

Hmotnosť

230,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Daniela Zhang Czir?kov?, ??na v obdob? dynastie Tchang (618 ? 907) 4 - 10

Adam Sit?r, Kri?iacke v?pravy ?tefana z Blois 11 - 17

Roman Holec, ?ivotn? dr?ha arcivojvodu Friedricha 18 - 24

Denisa Ne???kov?, Po?sk? predvojnov? antisemitizmus 25 - 31

Miroslav Fabricius, Kr??ovsk? umenie 32 - 40

?lovek a doba 

Viera Pawlikov?-Vilhanov?, Gr?f M?ric Be?ovsk? na Madagaskare 41 - 47

N?zory ? polemiky

Vlasta Jaksicsov?, Tragick? dejstvo ?ivotnej dr?my jedn?ho komunistu 48 - 55

Prvotiny

Marek Sk?va, ?o p?sali noviny v ?ase vydania ?idovsk?ho k?dexu? 56

p?le-m?le 57