Hist?ria 03/2005
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2005

Hmotnosť

138,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Jaroslava Rogu?ov?, Pr?hovor 1
Marek Kram?r, At?ny a Alexander Ve?k? 2 ? 4
Vladim?r Sege?, Tiene stredovek?ho mesta 4 ? 7
Jaroslava Hausenblasov?, Rozmary svojr?zneho panovn?ka 8 ? 10
Rastislava Stoli?n?, Ve?n? spor m?sa a p?stu 11 ? 13
Jozef Kuric, Sen o vlastnej p?de 14 ? 15
?ubica Fal?anov?, Ba?a a reklama 16 ? 17
Dagmar Pel??kov?, Mal? krajina vo v?re ve?kej vojny 17 ? 18

Pr?loha
Gabriela Dudekov?, Hrdinsk? vlastenci a barbarsk? nepriatelia 19 ? 21
Valeri?n Bystrick?, Bo??evizmus verzus fa?izmus 22 ? 24
Mar?na Zavack?, Kto ?ije za ostnat?m dr?tom? 25 ? 27
Rozhovor s Karolom Pavl? / Jaroslava Rogu?ov? 28 ? 30

Veselsk? Nat?lia, Fenom?n strachu 28 ? 30
R?dy a ich insignie

Igor Graus, R?d Sv?t?ho Ducha 31

Report??
M?ria Gr?fov?, Na potulk?ch v metropole Bavorska 32 ? 34

?lovek a doba
Dalim?r Hajko, Plat?nov svet Tie?ov 34 ? 35
Roman Holec, Kr??ovsk? komorn?k zo Spi?a 36 ? 37

Rozhovor
Vladim?r Sege?, S Jaroslavom Chovanom 38

Svet zlo?inu
Jaroslava Rogu?ov?, Zlo?ineck? banda ?ierny orol 39

Z?hady a divy
Tom?? Klubert, Skaza lietaj?ceho giganta 40 ? 41

F?rum u?ite?a
Viliam Kratochv?l ? Hana Mlynar??kov?, Nov? maturita 42 ? 43

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Pracova? ako robot 43

Drobni?ky 44 ? 45

Pozvanie
do Slovensk?ho bansk?ho m?zea v pr?rode / J?n Roh?? 46

Kronika 

Branislav Chovan, N?vrat k zabudnut?mu Dunaju 47

Kr??ovka 47

List?re? 47 ? 48

Poklady pod zna?kou UNESCO
Adelaida Mezeiov?, Gor?e ? ?ierny Osvien?im 48 ? 49

Z kni?n?ch pultov 13, 35, 38