Hist?ria 04/2006
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

56

Rok vydania

2006

Hmotnosť

147,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Milan Zemko, Pr?hovor 1
Zuzana Valachovi?ov?, ?udia v pohybe 2 ? 3
Peter Ivani?, Benedikt?ni v Hronskom Be?adiku 4 ? 5
Du?an Uhl??, Sl?vnos? v??azov 6 ? 7
?tefan Slivka, Sen Sediaceho B?ka 8 ? 10
Milan Katuninec, Rak?sko na ceste k diktat?re 11 ? 13
Alena Bartlov?, Politick? udalos? roka 14 ? 16
?udov?t Tur?an, Anton ?tef?nek, prv? slovensk? sociol?g 17 ? 18

T?ma
Vladim?r Draxler, Z?zra?n? skrinka 19 ? 21
?tefan Horsk?, Vidie? svet u?ami 22 ? 23
Ivan Kamenec, Fenom?n r?dia v modern?ch slovensk?ch dejin?ch 24
Miroslav Tibor Morovics, Mlad?ia sestra rozhlasu 25 ? 27
Ladislav ?olt?s, Ne?ahk? cesta k div?kovi 28 ? 30
Anketa 31 - 32
Anderj ?kolkay, Telev?zia ako medi?lny z?zrak 32 ? 34

?lovek a doba
Eva Jur??kov?, John Ronald Reul Tolkien 35 ? 37

Report??
Miriam Lengov?, Berl?n - mesto kontrastov a paradoxov 38 ? 40

Rozhovor
so Slavom?rom Mich?lkom / Vlasta Jaksicsov? 41 

Svet zlo?inu
Vladim?r Sege?, Hanba i postrach klobu?n?ckeho remesla 42

Glosa
Branislav Chovan, Panor?my v defenz?ve 43

Recept?r zdravia
T?nde Lengyelov?, V?etko pre kr?su 43

Epiz?da
Matej Hanula, Futbalov? ?ok z Petr?alky 44 ? 45

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Alfa a omega 45

Drobni?ky46 ? 47

F?rum u?ite?a
Hana Mlynar??kov?, Alternat?vny model vyu?ovania dejepisu na gymn?zi?ch so ?tvorro?n?m ?t?diom 48 ? 49

List?re? 49

Kronika
O?ga Pe?tukov?, Eustory ? s??a?iv? pozn?vanie hist?rie 50 ? 51

Genius loci
Branislav Chovan, M?dros? v hraniciach chot?ra 50

Poklady pod zna?kou Unesco

Richard Sen?ek, Butrinti ? B??ie mesto na juhu Alb?nska 52 ? 53