Hist?ria 01/2018
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2018

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, R?mske stavebn? kon?trukcie a materi?ly 4 ? 9

Hana Chorv?tov?, Premeny spolo?nosti v dlhom 9. storo?? 9 ? 13

Ur?ula Ambru?ov?, Testamenty 14 ? 19

Ivona Koll?rov?, Sondy do kult?ry ml?ania 20 ? 28

Juraj ?ervenka, Nad talianskym frontom 28 ? 33

?lovek a doba 

Martina Buckov?, Polyn?zske umenie 33 ? 36

?ubica K?zmerov?, Vydat? ?eny ? probl?m ?kolstva 37 ? 38

Dejiny ?portu

Peter Bu?ka, Pestr? spolkov? paleta 39 ? 45

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Nielen chlebom je ?lovek ?iv?  46

p?le-m?le 47 ? 49