Hist?ria 06/2003
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

56

Rok vydania

2003

Hmotnosť

148,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Jaroslava Rogu?ov?, Pr?hovor 1
Radoslav Maska?, Brit?nia na mu?ke imp?ria 2 ? 3
Iv?n Bert?nyi, Koruna sv. ?tefana ? symbol uhorsk?ho stavovstva 4 ? 5
J?n Steinh?bel, O p?vode sv?tej koruny 4 ? 5
Du?an De?k, Bhakti ? posolstvo indick?ch sv?tcov 6 ? 7
Igor Graus, Za?iva v Bystrici...8 ? 10
Tom?? Klubert, Gettysburg ? rozhoduj?ca bitka americk?ch dej?n 10 ? 13

Karol Sorby ml., Prv? svetov? vojna a Bl?zky v?chod 14 ? 15
Miroslav Michela, Frankov? af?ra 16 ? 17

Franti?ek Chudj?k, Povojnov? menov? reforma 18 ? 20

Epiz?da
Branislav Chovan, So zemsk?mi k???mi za tatransk?mi pokladmi 10 ? 11

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Trin?sta komnata 16 ? 17

Pr?loha
Gabriela Dudekov?, V?dobytky modernej doby 21 ? 24
Ingrid Ku?nir?kov?, Na ceste k syst?mu 22 ? 23
?udov?t Hallon, Pod ochranou z?konov 24 ? 28
Jaroslava Rogu?ov?, Na slov??ko s Martinom Dankom 26 ? 27
Zuzana Kus?, Prejav ideologickej hrdosti 28 ? 32

?lovek a doba
Denisa Valachov?, Sv. Bernard z Clairvaux 33 ? 34
Veronika Uhl??ov?, Obe? kulin?rskej cti 34 ? 35
Gabriel Pirick?, Ismet In?n? 36 ? 38

Rozhovor
s J?nom Tibensk?m / Du?an ?kvarna ? Dagmar Pel??kov? 38 ? 39

R?dy a ich ins?gnie
Henrieta L?szl?ov?, Bieli kanonici 40 ? 41

Epiz?da
Dagmar Pel??kov?, En?sk? depe?a 42 ? 43

?vaha
Mar?na Zavack?, Mal? sprievodca komunistickou ikonografiou 42 ? 43
Rozhovor / Dokumenty a pramene
Stiahnut? z ?teru / Odpoved? Miroslav Pekn?k 44

Clevelandsk? dohoda 44 

Svet zlo?inu
Vladim?r Sege?, Falo?n? hr?? Janko 45

Report??
Jaroslava Rogu?ov?, ?alom, Izrael 46 ? 47

Drobni?ky 48 - 49

F?rum u?ite?a 

Zden?k Bene?, Ako u?i? posledn?ch 50 rokov na?ej hist?rie? 50 ? 51

Kronika 52

Forum ?itate?a 52

Poklady pod zna?kou Unesco
Miroslav Musil, Madagarsk? slovensk? korene 52

Kni?n? pulty 3, 45