Hist?ria 03/2006
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

56

Rok vydania

2006

Hmotnosť

149,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor 1
Branislav Kov?r, Neolitick? revol?cia 2 ? 4
Enik? Csukovitsov?, Osudy uhorsk?ch relikvi? 5 ? 7
Mar?na Zavack?, Slovensk? ?t?t a sviatok pr?ce 7 ? 9
Roman Krakovsk?, Prvom?jov? trib?ny v komunistickom ?eskoslovensku 10 ? 11
Jan Pe?ek, V tieni Prahy 12 ? 14
Lenka B?lintov?, "Nechajte n?s po??va? rokenrol..." 14 ? 16

T?ma
Du?an ?kvarna, Reform?tor, pod?a ktor?ho je ?spech historickou nevyhnutnos?ou 17 ? 20
Erika Lal?kov?, Z?sadov? hegeli?n 20 ? 22
Vladim?r Matula, U?ite? a jeho ?iaci 22 ? 24
Marcela Bedn?rov?, Slovansk? bratstvo 25 ? 27
Jaroslav Chovanec, Znalec uhorsk?ho pr?va 28 ? 29
Vlasta Jaksicsov?, Na slov??ko s prof. Petrom Zajacom 28 ? 29
Daniela Kodajov?, Posmrtn? ?ivot a duchovn? testament n?rodn?ho hrdinu 30 ? 33

?vaha
Peter Zajac, Pam??, zab?danie a pripam?t?vanie 34

Glosa
J?n Cang?r, Azda mi to ?t?r odpust? 36

Svet zlo?inu
Jozef Ryn?k, Divok? Z?pad na Slovensku 37

?lovek a doba
Jozef Leikert, Ladislav M?a?ko ?? elitn? spisovate? a z?riv? report?r 38 ? 40

Rozhovor
R?bert Kotian s Milo?om Zemanom 40 ? 41

Report??
Peter Bohov, Z krajiny samurajov a technick?ch z?zrakov 42 ? 43

Drobni?ky 44 ? 45

F?rum u?ite?a
J?lius Alberty, Dejepis v zajat? ideol?gi? 46 ? 49

Recept?r zdravia
T?nde Lengyelov?, Purgatio ? o?istenie organizmu 49

List?re? 50 ? 51

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Modr? krv 50

Kr??ovka 51

Poklady pod zna?kou Unesco
Daniela Kodajov?, Avignon ? mesto galskej vitality 52