Hist?ria 03/2004
Revue o dejin?ch spolo?nosti (05-06/2004)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

60

Rok vydania

2004

Hmotnosť

158,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Du?an ?kvarna, Pr?hovor 1
Peter ?. Andr??, Meden? hory civiliz?cie 2 ? 4
Attila Zsoldos, Kr??ovn? a koruna 5 ? 6
Du?an De?k, ?tedr? despota a bl?zniv? sult?n 6 ? 8
Milica Bodn?rov?, Slasti a strasti pre?ovsk?ch me??anov 8 ? 10
Du?an Uhl??, Mier zvan? pre?pursk? 12 ? 13
Robert Kva?ek, Mal? kri?ovatky pred ve?kou vojnou 14 ? 16
Mar?na Zavack?, O propagande 17 ? 18
Silvia Osusk?, Kennanov Dlh? telegram 19 ? 20
?udov?t Petra?ko, Stopy ved? na V?chod 21 ? 22
Monika ?atkuliakov?, S??enia modern?ho Mozambiku 23 ? 25
R?dy a ich ins?gnie 
Igor Graus, Rad sv?t?ho ?udov?ta 11

N?? bedeker

Petr ?vanda, Kamenn? svedok pohnut?ch ?ias 25 ? 27

Rozhovor 
s Janom Burianom / Erika Jur?kov? ? Nicol Sipekiov? 28 - 29

?lovek a doba 
Dalim?r Hajko, Prv? mudrc d?vneho Gr?cka 29 ? 30
Vladim?r Sege?, Z kuruck?ho kapit?na mar?al Franc?zska 30 ? 31
Vojtech Ru?in, Pr?beh zabudnut?ho astron?ma 32 ? 33
Magdal?na Trabalkov?, M?g pohybliv?ch obr?zkov 34 ? 35

Dokumenty a pramene 
M?ria Feren?uhov?, Emancip?cia filmu ako historick?ho prame?a 36 ? 37

Z dej?n vedy a techniky 
Milan Gregu?, Prach?re? v Borinke 38 ? 39

Klenotnica slov 
Jana Skladan?, S? na jedno brdo tkan? 39

Svet zlo?inu 
Jaroslava Rogu?ov?, V??iny be?tie na socialistickej hranici 40 ? 41

Rozhovor 
s Irenou Roh??ovou / Vladim?r Sege? 42

?vaha 
Daniel Pastyr??k, Odkia? prich?dzame, kto sme a kam ideme... 43

V dielni
Dagmar Pel??kov?, Podmaniv? svet vl??ikov 44

T?ma
Peter Macho, Falzifik?ty a podvrhy v dejin?ch Slovenska 45 ? 46

Z?hady a divy 
Jana Benick?, Ve?k? ??nsky m?r 46 ? 47

N?zory a polemiky 
Peter Kopeck?, Mo?n? z?chrana pred okup?ciou? 48 ? 49

Pozvanie 
Jana Chme?ov?, Liptovsk? m?zeum v Ru?omberku 49

Drobni?ky 50 ? 51

Forum u?ite?a 
Viliam Kratochv?l, Tvoriv? maturita 52 ? 53

List?re? / Kronika 54 ? 56

Kr??ovka 55

Poklady pod zna?kou UNESCO

Adelaida Mezeiov?, Postupimsk? jednoty a rozchody 56