Hist?ria 05/2005
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2005

Hmotnosť

137,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Du?an ?kvarna, Pr?hovor 1
Eva Juri?kov?, Dejisko sl?vnych hier 2 ? 4
Karol Holl?, Znovuobjavovan? Uhorsko-po?sk? kronika 4 ? 6
?tefan Slivka, S?boj velik?nov 6 ? 8
Roman Holec, Panovn?ci na piedest?loch 9 ? 11
Juraj Benko, Export ruskej revol?cie 12 ? 14
Karol Sorby, Fenom?n terorizmu 14 ? 18

Pr?loha
Ingrid Ku?nir?kov?, Hendikepovan? na okraji spolo?nosti 19 ? 22
Gabriela Dudekov?, Humaniz?cia starostlivosti o hendikepovan?ch 22 ? 25
Anna Falisov?, Pokusy o prelomenie izol?cie 25 ? 27
Kvetoslava Repkov?, Rozkvet ?stavnej starostlivosti 28 ? 30

Epiz?da
Vladim?r Draxler, V ako v??azstvo 31 ? 32

?lovek a doba
J?lius Valach, Tla?iar v slu?b?ch n?rodn?ho obrodenia 32 ? 33
Mikul?? Nevrl?, Po stop?ch Nikolu ?uhaja 34
?ubom?r Guzi, Posledn? samuraj v slu?b?ch diabla 35 ? 37

Svet zlo?inu
J?n K?kel ? Jaroslava Rogu?ov?, Krv a peniaze 37

Report??
Jana ?avojsk?, Zabudnut? Slov?ci 38 ? 39

R?dy a ich ins?gnie
Miriam Hlava?kov?, Paul?ni v stredoveku 40 ? 41

Drobni?ky 42 ? 43

Z?hady a divy
Du?an Magdolen, Ve?k? sfinga 44 ? 46

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Hus?rsky k?sok 47

Kr??ovka 47

Poklady pod zna?kou UNESCO
Daniela Kodajov?, P?cha Tosk?nska ? N?mestie z?zrakov v Pise 48

Z kni?n?ch pultov 11, 32, 33