Hist?ria 02/2010
Revue o dejin?ch spolo?nosti (03-04/2010)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

108

Rok vydania

2010

Hmotnosť

385,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Milan Zemko, Pr?hovor 1

Putovanie dejinami

Daniela Zhang Czir?kov?, ??nski maliari ?liter?ti 2 ? 8

J?n Steinh?bel, R??a ?esk?ch Boleslavovcov 9 ? 14

Stanislav ?i?ul?k, Ke? sa kom?ty e?te nevracali 15 ? 19

Michal Ducho?, V znamen? tolerancie 20 ? 25

Marek ?m?d, Pod vl?dou Olivera Cromwella 25 ? 33

Daniel Hupko, Uhorsk? politika a Memorandum n?roda slovensk?ho 33 ? 36

Roman Holec, Lo? v??az? nad spravodlivos?ou 37 ?43

Vladim?r Ka?uba, Od ?trajkov k spolupr?ci 43 ? 49

Emanuel Be?ka, Po?iatky bl?zkov?chodn?ho konfliktu 50 ? 55

Pavel Kopeck?, Vek ?panielskych chr?pok 55  59

Maro? Melich?rek, The beatles a Sovietsky zv?z 59? 64

Jozef ?atkuliak, Udalosti prv?ho roka 65 ? 71

?lovek a doba

Marina ?arnogursk?, Jen Cunova k?pia Te ?ingu 72 ? 77

Jarmila ?vihranov?, Nacistick? idol s britsk?mi kore?mi 78 ?81

Listujeme v Roh??i 82

N?zory a polemiky

Adam Hudek, Pr?behy o Ve?kej Morave 83 ? 87

L?sl? V?r?s, Probl?m s pojmom ?star? Slov?ci? 88 ? 93

Historick? bedeker

Peter Wolf, Po stop?ch Jamesa Cooka 94 ? 98

Klenotnica slov

Jana Skladan?, V hodine dvan?stej 98

Drobni?ky 99

Rozhovor

Analytick? historiografia versus n?rodn? dejiny ? s L?szloom V?r?som 100 ? 103