Hist?ria 04/2017
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2017

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, Etrusk? architektonick? dedi?stvo 4 ? 10

Adriana ?vecov?, Trikr?t prekliaty sob?? 10 ? 16

Barbora Jakobyov?, Za?iatok druhej svetovej vojny 17 ? 21

Jozef Genzor, K?rejsk? vojna 22 ? 28

?lovek a doba 

Emanuel Be?ka, J?suf al-c?s? 28 ? 32

Martin Bos?k, Bank?r zo ?ari?a 33 ? 35

Jaroslava Rogu?ov?, Zo ?ivota not?rov 36 ? 39

Dejiny ?portu

Peter Bu?ka, Slovensk? cyklistika pred Saganom 40 ? 44

Prvotiny

Katar?na Bohov?, K podobe antijudaizmu ... 45 ? 46

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Okno do Eur?py 47

p?le-m?le 48 ? 49