Hist?ria 01/2020
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2020

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Du?an Zupka, Mn?ch, ktor? vl?dol Eur?pe 4 ? 11

Vavrinec ?e?uch, Zima, hladomor a choroby v 14. storo?? 12 ? 17

?lovek a doba 

Karol Kantek, J?lia Hunyady 17 ? 25

Lenka Mihov?, M?j milovan? 26 ? 31

Z kni?n?ch z?kut?

?tefan Gau??k, V?nimo?n? dohoda 32 ? 41

Pr?behy

Pavol I?o, ?a?k? ?ivot Pavla Jozefa ?af?rika 42 ? 44

Ladislav Morav?k, Osudy Imricha Maty??a 45 ? 47

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Uleteli v?m v?ely? 48

p?le-m?le 49