Hist?ria 04/2008
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

60

Rok vydania

2008

Hmotnosť

157,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?vodn?k

Bohumil B?zik 2

Putovanie dejinami

Pavol Hud??ek, Kr?li z Bo?ej milosti 3 ? 6 

Attila Zsoldos, V slu?b?ch kr??ovsk?ch det? 6 ? 8 

Miriam Lengov?, S?perenie cechov na Spi?i 11 ? 14

Karol Holl?, Sedmohradsk? uniati 11 ? 14 

Peter Semr?d, Krotenie op?lov?ho vrchu 15 ?? 17

Zuzana ?idl?kov?, Kam za m?dou 18 ? 19 

Jana Odrobi??kov?, Hl?si sa Slobodn? slovensk? vysiela? 20 ? 23 

Miroslav Sabol, Masakra v My Lai 24 ? 26 

Ivan Kamenec, Odi?iel Michal Barnovsk?... 26 ? 27

?lovek a doba

Eva Kowalsk? - Karol Kantek, Zabudnut? Uhorsk? Cicero 28 ? 30 

Michal Habaj, Pr?pad Winckelmann 30 ? 32 

Milo? Van?o - Ru?ena Jamrichov?, Sloven?ina moja 33 ? 35 

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Je to tu ako v Koc?rkove 35

Historick? seri?ly

Zuzana Hudekov?, Honba za dokonalos?ou 36 ? 38 

Tatiana Podolinsk?, Slovansk? mytol?gia (4) 38 ? 41 

Rozhovor

Bratislava v obdob? noblesy a elegancie ? s Elenou Kurincovou / Jaroslava Rogu?ov? 42 ? 43

Rimania v Stupave ? s Vladim?rom Tur?anom / Denisa Valachov? 44

N?zory a polemiky

G?bor Hushegyi, Transkripcia uhorsk?ch rodov?ch mien - slovensk? komplex? 45 ? 47 

Ji?? Pavel??k, K pr?spevku Slovansk? mytol?gia 47 ? 48

J?lius Bartl, K pr?spevku Pou?enie z kr?zov?ho v?voja v stredovekej scholastike 48 ? 49 

Historick? bedeker

Peter Wolf, ?panielska stopa v USA 49 ? 51   

F?rum 52

Novinky 53

Drobni?ky 54 ? 55

Viete - neviete? 56