Hist?ria 05/2018
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2018

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Daniela Zhang Czir?kov?, Dynastia Ming 4 ? 11

Roman Holec, Dunajsk? n?deje a ?eskoslovensko 12 ? 17

?udov?t Hallon, Tatra banka. Vlajkov? lo? slovensk?ho pe?a?n?ctva 18 ? 24

?lovek a doba 

Michal Habaj, Brasidas. Najv???ie Thukydidovo ta?jomstvo? 25 ? 30

Peter Bystrick?, Psia hviezda a psie dni 31 ? 38

Tom?? Homo?a, Matej Korv?n o?ami s??asn?kov 39 ? 43

N?zory ? polemiky

Pavol I?o, Friedrich Wilhelm Nietzsche 44 ? 46

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Vo v?ne je pravda ?  In vino veritas 47

p?le-m?le 48 ? 49