Hist?ria 06/2001
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

46

Rok vydania

2001

Hmotnosť

129,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Valeri?n Bystrick?, Pr?hovor 1 

J?n Grexa, Lesk a bieda Olympu 2 ? 4 
Gabriel Peter Hun?aga, Dominik?ni a stredovek? vzdelanos? 5 ? 7  
Martin ?tef?nik, Romanca zo slne?nej Florencie 8 ? 10  
Branislav Chovan, Novokrsteneck? k?az Andrej Fischer obr?til Levo?u hore nohami 10 ? 11  
Du?an ?kvarna, Re?lnos? a ut?pia v?zi? 12 ?? 14
Igor Baka, Napr?vanie krivdy na ?ud?cky sp?sob 14 ? 16  
Pavol Petruf, Z kulo?rov diplomacie 17 ? 19 

Pr?loha
Valeri?n Bystrick?, Organizovanie bezpe?nosti v rokoch 1918 ? 1939 I ? IV  
Bohumila Feren?uhov?, Eur?pske integra?n? pl?ny v medzivojnovom obdob? IV ? VIII 

?lovek a doba
Du?an Kov??, T.W. Wilson ? svet mus? by? bez vojen VIII ? IX 
Pavol Luk??, Milan Hod?a ? slovensk? priekopn?k eur?pskej integr?cie IX ? X 

Na slov??ko
s Rastislavom K??erom XI

Anketa XI ? XII
Heraldick? okienko
Embl?m NATO a eur?pska z?stava XII

Rozhovor
s Henrykom Ruci?skym 20 ? 21
Z kni?n?ch pultov 21

?vaha
Peter Macho, Premena a st?los? region?lnej identity 22 

Dokumenty ? pramene
Jaroslava Rogu?ov?, Karikat?ra ako historick? prame? 23 

Epiz?da
Slavom?r Mich?lek, ?pion?? v New Yorku 24 ?? 25 

Na slov??ko
S Michalom Luke?om 25

Report??
Jana Mannov?, Ml?anliv? kamene Bret?nska 26 ? 27 

Anketa
Minianketa medzi stredo?kol?kmi / Jaroslava Rogu?ov?, Denisa Valachov? 27

Pozvanie
M?zeum Slovensk?ch n?rodn?ch r?d na Myjave a M?zeum M. R. ?tef?nika v Ko?arisk?ch 28

O p?vode
?ofia Pakanov?, Medovina 29 
Klenotnica slov
Jana Skladan?, Vzlietnu? ako f?nix z popola 29 

Drobni?ky 30 ? 31

F?rum ?itate?a 32

Premeny ?asu na fotografi?ch