Hist?ria 04/2002
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2002

Hmotnosť

138,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Katar?na Hradsk?, Pr?hovor 1 

Anna R?cov?, Hinduizmus ? viac ne? vierovyznanie 2 ? 4  
Marek Me?ko, Koniec n?roda Pe?enehov 5 ? 6
Radek Fukala, Vzostup bud?nskeho dvorana v Sliezsku 7 ? 9 
Petra Ryb??ov?, Falo?n? obvinenie z ritu?lnej vra?dy 10 ? 12  
Milo? Maz?r, Rub a l?ce slovensk?ho zlat?ho pokladu 13 ? 15 
Jozef Ryn?k, Prv? slovensk? bankovky 14 ? 15
Michal Barnovsk?, Odm?k pod kontrolou Krem?a 16 ? 18 

Pr?loha 
Helena T??skov?, Vojna a mier v antike 19 ? 22 
Vladim?r Sege?, Vojna a mier v stredoveku 23 ? 25  
Elena V?rossov?, Od nevyhnutnej vojny k ve?n?mu mieru 25 ? 26  
Tom?? Klubert, Vojna a mier v modernej dobe 27 ? 29 
Jaroslava Rogu?ov?, Na slov??ko s filozofom a futurol?gom L. Hoho?om 30 
Minireferendum v Ko?iciach 30

R?dy a ich ins?gnie
Igor Graus, R?d poslu?nosti alebo bieleho orla 31 

?lovek a doba
L?szl? V?r?s, Prominent posledn?ch dn? Uhorska 32 ? 33  
Dagmar Pel??kov?, Liter?t Jaroslav Vl?ek 34 ? 35  
?ubom?r Podu?el, ?udov?t Fulla a expanzia slovenskej moderny 36 ? 37 

Pozvanie
do ?ari?skej gal?rie v Pre?ove / Marta Hreb??kov? 37

Rozhovor
s kr?tskou archeologi?kou Iris Tzachiliovou / Danica Janiakov? 38

Z dej?n vedy a techniky
Valeri?n Bystrick?, Profesionaliz?cia slovenskej vedy 39 

Anketa
M?ty, legendy a stereotypy v na?ich dejin?ch / M. Zemko, M. Ferko, E. Mannov?, D. Sege? 40 ? 41

S??a?
Du?an Magdolen, Egyptsk? hieroglyfy ?1. lekcia 42 ? 43 

Drobni?ky 44 ? 45

Epiz?da
Branislav Chovan, Nov? strieka?ka fascinovala davy 46 

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Posledn? mohyk?n 46 ? 47 

F?rum u?ite?a
Aktivity Slovensk?ho in?tit?tu vzdel?vania 47
Ako ?alej v p?tran? po predkoch? 47

Forum ?itate?a 48

Poklady pod zna?kou UNESCO

M. Musil ? M. Musilov?, Ve?ne ?iv? Pompeje 48