Hist?ria 02/2018
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2018

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, Architektonick? tv?r starovek?ho R?ma v obdob? republiky, I 4 ? 10

Daniela Zhang Czir?kov?, Dynastia J?an 11 ? 15

Daniela Kodajov?, ?kand?lne dozvuky zakladania Spolku sv. Vojtecha 16 ? 23

?lovek a doba 

Vladim?r Juli?n ?evc, Ke?marok po?as druhej svetovej vojny 24 ? 28

Martin Gab?o, Likvid?cia partiz?nskeho velite?a 29 ? 35

Erik Ondria, Oper?cia Urgent Fury 36 ? 43

N?zory ? Polemika

Ladislav Morav?k, Slovensk? hospod?rstvo v medzivojnovom ?eskoslovensku 44 ? 47

Klenotnica slov

Jana Skladan?, P?cha predch?dza p?d 48

p?le-m?le 49