Hist?ria 06/2002
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

56

Rok vydania

2002

Hmotnosť

147,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor 1

Etnick? obraz Slovenska
Vladim?r Sege?, Od praveku po novodob? n?rody 2 ? 4  
Du?an ?kvarna, Medzi multietnicitou a n?rodn?m ?t?tom 5 ? 6  
J?n Bun??k, Nacionalita v spleti zlomov 7 ? 10 

Na slov??ko
s L?szl?m Nagyom, predsedom v?boru NR SR / Marcela Ko???lov? 10

Ma?ari
J?n Steinh?bel, Z ugrof?nskej pravlasti do Karpatskej kotliny 11 ? 12  
Elena Mannov?, Z majority minoritou 12 ? 14 
?tefan ?utaj, Ma?arsk? men?ina na Slovensku v rokoch 1945 ? 1989 15 ? 16 

Nemci
Ondrej P?ss, Karpatsk? Nemci 17 ? 19 
R?movia
Anna R?cov?, R?movia 21 ? 24 

Samuel August?ni Ab Hortis, Cig?ni v Uhorsku 1775 22 ? 23  
Rozhovor s Ivetou Radi?ovou 25

?idia
Katar?na Hradsk?, ?idia 26 ? 28  
Vladim?r Sege?, ?idovsk? pr?saha 28  
Ozna?ovanie ?idov v minulosti 29

Rus?ni a Ukrajinci
?udov?t Haraksim, Rutheni ? Rut?ni ? Rus?ni 30 ? 32 
Stanislav Kone?n?, Rus?ni ? Ukrajinci 32 ? 33

?esi
J?n Luka?ka, Pod znamen?m leva a kalicha 34 ? 35 
Dagmar Pel??kov?, Exodus ducha 35 
Dagmar Pel??kov?, Bl?zko vzdialen? pr?buzn? 36 

Ju?n? Slovania
J?n Bot?k, Chorv?ti 37 ? 38 
J?n Bot?k, Bulhari 38 ? 39  
J?n Bot?k, Srbi 39 

?lovek a doba
Daniela Dvo??kov?, Stibor zo Stibor?c 40  
Libor Bern?t, Proces s Mikul??om Dr?bikom 40 ? 42 
Peter Salner, Chatam Sofer ? spravodliv? v duchu aj konan? 42  
Jozef Drenko, Panna Cinkov? 43 
Ondrej Poss, Spi?sk? Nemec Andor Nitsch 43 ? 44
Zolt?n F?bry, P?l E. Feh?r 45
MichaI Bycko, Andy, Andy, Andy ? milion?r v striebornej parochni 46 ? 47 

Klenotnica slov
Jana Skladan? Sloven?ina v kontakte s in?mi jazykmi 47 

Pozvanie
do M?zea karpatsk?ch Nemcov v Bratislave 20
do M?zea ?idovskej kult?ry v Bratislave / -ka- 29

do M?zea ukrajinsko-rus?nskej kult?ry vo Svidn?ku / Miroslav Sopoliga 30 ? 31
Epiz?da

Branislav Chovan, Labutia piese? karpatsk?ch Nemcov 20 

Dagmar Pel??kov?, Nevydaren? dob?janie Kremnice 35 

Drobni?ky 48 ? 49

S??a?
Du?an Magdol?n, Egyptsk? hieroglyfy ? 3. lekcia  50 ? 51

F?rum ?itate?a 52

Poklady pod zna?kou UNESCO

M. Musil ? M. Musilov?, Hallstatt ? star?? ako sedem divov sveta 52 ? 53