Hist?ria 04/2019
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2019

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, Monument?lna architekt?ra v starovekej Mezopot?mii 4 ? 9

Elena Mannov?, N?ro?n? cesta k samostatn?mu ob?anovi 9 ? 17

?lovek a doba 

R?bert Arp??, Za federat?vne ?eskoslovensko 18 ? 24

Dejiny ?kolstva

Anna Falisov?, V zdravom tele zdrav? duch 24 ? 29

N?zory ? polemiky

Alan Dolog, K??? k na?ej skuto?nej minulosti 30 ? 37

Pr?behy

Katar?na Me?kov? Hradsk?, ?arovn? uli?ky Bratislavy 38 ? 48

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Krst oh?om 49

p?le-m?le 4x