Hist?ria 02/2001
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

44

Rok vydania

2001

Hmotnosť

128,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Du?an ?kvarna, Pr?hovor 1  
Peter Bystrick?, Eur?pa po Atilovej smrti 2 ? 4 
Martin Hurbani?, Bitka na Kosovom poli a jej historick? trad?cia 5 ? 7 
Roman Holec, Svoj k svojmu! 8 ? 11 
Zolt?n Katreba, Z?vere?n? dejstvo najv???ej vojny v dejin?ch ?udstva 12 ? 15 
Jan Pe?ek, Fenom?n ?TB 16 ? 19 

?vaha

Milo? Ferko, O slovenskej identite 20 

?lovek a doba
J?n Steinh?bel, Osud prv?ch Arp?dovcov 21 ? 23 
Jozef Ba?ur?k, Ferdinand I. a Bratislava 24 ? 25  

Ivan Hal?sz, Profil Daniela Bach?ta Dumn?ho 26 ? 27 
Pozvanie
do ?t?tneho okresn?ho arch?vu v Bardejove / Jozef Petrovi? 28
Anketa
Projekt Mil?nium a jeho anketa v denn?ku SME / R?bert Kotian 29
Report??
Miroslav Lupt?k, Hist?ria o?iven? v uniform?ch 30 ? 31

Na slov??ko

s Viliamom ?i?ajom 31

Dokumenty ? Pramene
Pavol ?igo, Kult?rna stredosloven?ina 32 ? 33 

Rozhovor
s Elenou Mannovou 34

Z kni?n?ch pultov 35

Heraldick? okienko
Ladislav Vrte?, Slovensk? znak 35 

Epiz?da
Branislav Chovan, Nad ??m Japonci h?kali 36
O p?vode
?ofia Pakanov?, Pivo 37 

Klenotnica slov
Jana Skladan?, ?ertovsk? spojenia 37 
Drobni?ky 38 ? 39
F?rum u?ite?a / ?itate?a 40
Premeny ?asu na fotografi?ch

N?rodn? kult?rne pamiatky