Hist?ria 06/2006
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

56

Rok vydania

2006

Hmotnosť

147,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Pr?hovor

Vladim?r Sege? 1
Peter Bystrick?, P?d r??e Ostrog?tov  2 ? 4
Peter Ivani?, Po stop?ch stredovek?ho ?loveka5 ? 7
T?nde Lengyelov?, Recept?r zdravia  7
Miriam Lengov?, Ja som dobr? remeseln?k8 ? 10
Matej Medveck?, Kauza Suck?ho protokoly11 ? 13
Michal Pehr, Humor ako n?stroj politick?ho boja14 ? 15
Jan Pe?ek, Komunistick? apar?t kontroly16 ? 18

?vaha
J?lius Bartl, Pre?o Slov?ci pla?? nad zaniknut?m ?t?tom?  19 ? 20

T?ma
Peter Hochel, Wolfgang Amadeus Mozart  21 ? 22
Ivan Szab?, Mozartova bratislavsk? epiz?da23 ? 24
Ivan Szab?, Mozart a ?eny 25
Martina Richter, Ako sa rod? g?nius  26 ? 27
Peter Hochel, Mozart ? legenda a skuto?nos?28 ? 32

?lovek a doba
Ivan Hrabovec, Urodzen? milovn?k pr?rody33
Miroslav Musil, Ako gr?f z Vrbov?ho dobyl Ameriku 34 ? 36

Rozhovor
R?bert Kotian, S Michalom Kov??om 36 ? 38

Epiz?da
Roman Holec, Ako sa slovensk? historik ?udoval vo ?v?dskom arch?ve 39

Report??
Adelaida Mezeiov?, Belgicko ? mal? ve?k? krajina 40 ? 43

Drobni?ky 44 - 45

F?rum u?ite?a
Viliam Kratochv?l, Multiperspektivita vo v?u?be dejepisu 46 ? 47

Glosa
Milan Zemko, Komu patria osobnosti 48

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Dr?te n?m palce 48

Genius loci
Branislav Chovan, V?pustok 49

Obsah 6. ro?n?ka Hist?rie 50 ? 51

Poklady pod zna?kou Unesco

?tefan Luby, Mozartovo mesto 52