Hist?ria 02/2005
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

53

Rok vydania

2005

Hmotnosť

138,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Eva Kowalsk?, Pr?hovor 1
Branislav Kov?r, P?tranie po predkoch 2 ? 3
Eduard Krekovi?, Antick? sexualita 4
Daniela Dvo??kov?, Medzi kl??torom a svetom 5 ? 7
Milan Majt?n, Slu?obnice diabla z Krupiny 8 ? 10
Du?an Uhl??, Tajn? spolok karbon?rov 11 ? 13
Maro? Hertel, Mihalusova akcia ?? zrod slovenskej ?t?tnosti 14 ? 15
Jan Pe?ek, ?udov? mil?cie 16 ? 18

Pr?loha Milan Rastislav ?tef?nik
Bohumila Feren?uhov?, Vedec, politik a diplomat 19 ? 22
Miloslav ?aplovi?, Vo v?re vojny 22 ? 24
Peter Macho, Feti? n?rodnej mytol?gie 25 ? 28
?ofia Lys?, Na slov??ko so Stanislavom ?tepkom / 26 ? 27
Du?an Kov??, Z?pas o gener?la z Ko?ar?sk 28 ? 29
Eva Kr?likov?, Tajomstv? bytu v Par??i 29 ? 30

R?dy a ich ins?gnie
Denisa Valachov?, Men?? bratia sv. Franti?ka 31 ? 33
Juraj Andrej Mih?ly, V?zia bratstva v spiritualite sv. Franti?ka z Assisi 32 ? 33

Rozhovor
s Mikul??om P?schom / Vladim?r Sege?, ?ofia Lys? 34

Svet zlo?inu
Vladim?r Sege?, Nev?tan? hos? Peter z Grazu 35

Klenotnica slov
Jana Skladan?, S?ahovanie n?rodov 34 ? 35

?lovek a doba
Andrea Kvintov?-Kelemenov?, Kr??ovn? imp?ria, imp?rium kr??ovnej 36 ? 38
Vladim?r Michali?ka, Pravek o?ami Zdenka Buriana 38 ? 39

Z?hady a divy
Eva Juri?kov?, At?nska Akropola 40 ? 41

F?rum u?ite?a
J?n Machaj, Dejepis a prirodzen? svet 42 ? 43

Drobni?ky 44 ? 45

Epiz?da
Zuzana Koll?rov?, Batizovce v plame?och 46

Kr??ovka 47

Kronika / List?re? 47 ? 48

Poklady pod zna?kou UNESCO
?ofia Lys?, Bardejovsk? skvost 48

Z kni?n?ch pultov 7