Hist?ria 02/2019
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2019

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, Triumf?lne obl?ky, st?py a mauz?le? v cis?rskom R?me a v strednom Podunajsku 4 ? 9

Adam ?umichrast, Odbor?ri proti Hitlerovi 10 ? 15

Vladim?r Ba?i?in, Ako ?eskoslovensko vyzbrojilo Izrael 16 ? 22

?lovek a doba 

Martin Hori?ka, Gottwaldov spojenec 23 ? 29

Jan Pe?ek, Pavol David ? postrach Slovenska 30 ? 35

N?zory ? polemiky

Alan Dolog, ?rski mision?ri na Slovensku 36 ? 43

Dejiny ?portu

Peter Bu?ka, Sl?vna kapitola slovensk?ch ve?h?r 44? 47

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Golem 48

p?le-m?le