Hist?ria 05/2019
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2019

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

MiroslavFabricius / Editori?l 3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, Monument?lna architekt?ra v starovekom Egypte 4 ? 12

Jan Koumar, Rod Collalto e San Salvatore a ?eskoslovensko 13 ? 18

?lovek a doba

M?ria Moln?rov?, ?ivot s palat?nom 19 ?? 23

Maro? Hertel, Vzostupy a p?dy Flori?na Tom?nka 24 ? 33

Dejiny ?kolstva

Vladim?r Juli?n ?evc, Dejiny ke?marskej nemeckej ?k?lky 34 ? 39

Dejiny ?portu

Peter Bu?ka, Hlinkova ml?de? na ?portovisk?ch 40 ? 44

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Vymrie? po me?i i po praslici 45

N?zory - polemiky

Hana Chorv?tov?, Ako p?sa? o dejin?ch 46 ? 48

p?le-m?le