Hist?ria 06/2017
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2017

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Juraj Benko, Trhlinky v ?adovci komunistick?ho hnutia 4 ? 11

Alena Bartlov?, Dar pre arcibiskupa 12 ? 17

Peter Macho, ?Ruky pre? od n??ho ?tef?nika!?18 ? 26

Slavom?r Mich?lek, Najdrah?? potlesk v dejin?ch? 26 ? 33

Mar?na Zavack?, ?udsk? ?kand?ly ne?udskej doby 34 ? 40

Jan Pe?ek, Dub?ek versus Novotn? 41 ? 47

p?le-m?le 48 - 49