Hist?ria 05/2006
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2006

Hmotnosť

139,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vlasta Jaksicsov?, Pr?hovor 1

Du?an Magdolen, Fara?n, ktor?mu boh zabil syna 2 ? 4
Pavol Vrablec, Stupava v premen?ch ?asu 5 ? 6
Elena Jake?ov?, Americk? sen na?ich predkov 8 ? 10
Istv?n Janek, Alternat?va Slovensk?ho kr??ovstva v 20. storo?? 11 ? 12
Michal Barnovsk?, Ne?spe?n? pokus o zmenu 13 ? 15

Rozhovor
Robert Kotian s Michalom Kov??om 16 ? 18

Pr?loha
Katar?na Hradsk?, Oslavy Boha, ?ivota a smrti 19 ? 21
Ondrej Podolec, Privilegovan?, re?pektovan? a trpen?... 22 ? 24
?tefan ?utaj, Ko?ick? vl?dny program a ma?arsk? men?ina 25 ? 30
Na slov??ko s Du?anom ?aplovi?om 26 ? 27

?lovek a doba
M?ria Gr?fov?, Nepochopen? rozpr?vkov? kr?? 31 ? 33
Zsolt Horbul?k, Andrej a Franti?ek T?thovci 34 ? 36

Recept?r zdravia
T?nde Lengyelov?, O ?udskej plodnosti 33

Report??
Richard Sen?ek, Krajina, na ktor? zabudol ?as 37 ? 39

Epiz?da
?ubica K?zmerov?, Z?pas o Tajovsk?ho 40 ? 41

Bedeker
Peter ?vanda, Sv?tojursk? hradisko 42 ? 43

Drobni?ky 44 ? 45

Glosa
Ivan Kamenec, Je genera?n? probl?m v s??asnej slovenskej historiografii probl?mom? 46

Klenotnica slov
Jana Skladan?, ??el sv?t? prostriedky 47

Genius loci
Branislav Chovan, Klopot konsk?ch kop?t 48

Poklady pod zna?kou UNESCO
Saint Louis - koloni?lne mesto mulatskej aristokracie 48 

Kni?n? pulty 7, 36, 43