Hist?ria 01/2017
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2017

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

J?n Steinh?bel, Stred slovansk?ho kme?a 4 - 12

Vojtech Dangl, Prehrat? v??azstvo 13 - 19

Karol R. Sorby, Cesta k zn?rodneniu 19 - 24

Jan Pe?ek, Odhalen? ?sprisahanie? 25 - 33

?lovek a doba 

?tefan Slivka, Dev?? dn? kr??ovnou 33 - 37

Z hospod?rskych dej?n

Miroslav Sabol, Za?iatky motoriz?cie Slovenska 38 ? 43

Prvotiny

Petra ?vorcov?, Britsko-nemeck? n?morn? dohoda 44-45

Klenotnica slov

Jana Skladan?, M?te maslo na hlave? 45

p?le-m?le 46 - 49