Hist?ria 01/2012
Revue o dejin?ch spolo?nosti (01-02/2012)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

84

Rok vydania

2012

Hmotnosť

302,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius, Pr?hovor 1

Putovanie dejinami 

Daniela Zhang Czir?kov?, Od z?pisu textu k umeleck?mu artefaktu 2 ? 7

Emanuel Be?ka, N?bia a Egypt v stredoveku 8 ? 12

Pavol Hud??ek, Stredovek? str??covia lesov 13 ? 18

Du?an Zupka, Sl?vnostn? dni v stredovekom meste 19 ? 24 

Ingrid Ku?nir?kov?, ?tudentsk? ?ivot pod dozorom otcov jezuitov 25 ? 30

Alexandra Ganob??kov?, Anglom?nia uhorskej aristokracie 31 ? 37

Michala L?n??kov?, Nepriate? pod?a ?ud?ckej propagandy 38 ? 43

?ubica K?zmerov?, ?ivot f?my 44 ? 48

Jan Pe?ek, Spojenec i obe? komunistov 49 ? 55

?lovek a doba

Michal Habaj, Prerod obchodn?ka na archeol?ga 55 ? 59

Vladim?r Sege?, Velite? najkraj?ieho hus?rskeho pluku 60 ? 62

Pavel Dufek, Svadobn? cesta man?elov Churchillovcov 63 ? 67

J?lius Bartl, Pohnut? ?ivotn? osud prof. MUDr. Emanuela Filu 68 ? 74

Klenotnica slov 

Jana Skladan?, Nie je v?etko zlato, ?o sa bly?t? 74

Propaganda

Ofici?lna propaganda ? Ml?de? 75

Drobni?ky

Di?ty lorda Byrona ? ?rob?rov lie?ebn? ?stav76

Rozhovor

S histori?kou Bohumilou Feren?uhovou 77 ? 79