Hist?ria 03/2019
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2019

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, Vojensk? a in?inierske stavite?stvo v cis?rskom R?me a v strednom Podunajsku 4 ? 10

Miriam Hlava?kov?, P?? v stredoveku 11 ? 18

?lovek a doba 

Bla?ena Kri?ov?, J?n Alojz Wagner, populariz?tor vedy a pokroku pred rokom 1914 19 ? 25

Jan Koumar, Habe?sk? cesta Emanuela Collalto e San Salvatora v roku 1908 26 ? 32

Pr?behy

Tom?? Homo?a, Od me??ana k biskupovi 33 ? 38

Hospod?rske dejiny

Matej Hanula, Agr?rna strana na Slovensku a medzivojnov? pozemkov? reforma 39 ? 45

Dejiny ?kolstva

?ubica K?zmerov?, ?idovsk? ?kolstvo 46? 47

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Vst?vaj? v?m vlasy dupkom? 48

p?le-m?le 49