Hist?ria 05/2003
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

56

Rok vydania

2003

Hmotnosť

148,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Leon Sokolovsk?, Pr?hovor 1
Vladim?r Tur?an, Prv? staroslovansk? sv?ty?a na Slovensku 2 ? 3
Martin ?tef?nik, Predchodcovia legend?rneho Otela 4 ? 5
Jana Benick?, Taiwan ? mal? ostrov vo ve?kom mori 6 - 7
Ladislav Ka?ic, Za zvukov korunova?n?ch t?nov 8 ? 12
Ignacio De Las Heras More No, Korunova?n? obrad o?ami ?paniela 10 ? 12
Du?an Sege?, Katynsk? masaker 13 ? 14
Michal ?tefansk?, Krut? rozhodnutie Krem?a 15 ? 16

T?ma
Jaroslav Chovanec, Preambula ?stavy SR z h?adiska n?roda a men??n 17
?idovsk? porekadl? 17
Jana Schullerov?, Ako vznikali ?idovsk? men? 18 ? 19

Stiahnut? z ?teru / Odpoved? Milan Podrimavsk? 20
Dokumenty a pramene / N?rodnostn? z?kon z roku 1868 ... 20 ? 21
Vladim?r Sege?, Rozhovor s J?zsefom Kvardom 22 ? 23
Martina Kal?bov?, Men?inov? ?kolstvo na Slovensku 23 ? 24
Na slov??ko s Darinou Seman??kovou 24 ? 25
Jaroslava Rogu?ov?, Pozvanie do ob?ianskeho zdru?enia Jekhetane ? Spolu 25
Michal ?ebesta, R?movia a soci?lne in?inierstvo 26 ? 29
?ubica Fal?anov?, Chorv?tske zvyky v Jarovciach a ?unove 30 ?33
Rozhovor s Ondrejom P?ssom / Du?an ?kvarna, 34

?lovek a doba
Roman Holec ? Jud?t Pal, Gr?f Emanuel P?chy 35 ? 36
Elena Jake?ov?, Z?hadn? gr?f Esterh?zy v New Yorku 37 ? 39

Z dej?n vedy a techniky
Peter ?. Andr??, Odha?ovanie nevidite?n?ch tajomstiev 39 ? 41

Epiz?da
Branislav Chovan, Kolabor?cia na sp?sob franc?zskych extr?mistov 42 ? 43

R?dy a ich insignie
Igor Graus, R?d sv?t?ho Ondreja alebo bodliaka 42 ? 43

Svet zlo?inu
Jaroslava Rogu?ov?, Pomsta zmrza?enej du?e 44 ? 45

Report??
Dagmar Pel??kov?, Je?t?dsk? zastavenia 46 ? 47

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Koho si vezmeme na pa?k?l 46 ? 47

Drobni?ky 48 ? 49

F?rum u?ite?a
?ofia Pakanov?, Aktivity Slovensk?ho in?tit?tu vzdel?vania 50

Kronika 50 ? 51

Anketa
Martina Kal?bov?, Ako n?s vidia in? n?rody 51

Z kni?n?ch pultov 5, 19, 41, 45

F?rum ?itate?a 51 ? 52

Poklady pod zna?kou UNESCO

Adelaida Mezeiov?, Cestovanie v ?ase 52