Hist?ria 03/2001
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

44

Rok vydania

2001

Hmotnosť

116,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Viliam ?i?aj, Pr?hovor 1 

Vladim?r Tur?an, D?vna bari?ra na Dunaji 2 ? 5 
Vladim?r Sege?, Stredovek? mest? na Slovensku 6 ? 9 
Vojtech Dangl, Trpk? rak?ska sk?senos? pri Magente a Solferine 10 ?? 11 
Martina Buckov?, Objavovanie Afriky 12 ? 14 
Maro? Hertel, Ne?spe?n? aktivity Vojtecha Tuku 15 ?? 17 
Ondrej Podolec, Snem Slovenskej krajiny 18 ?? 20 

?lovek a doba
J?lius Bartl, Vlad?r mnoh?ch tv?r? 21 ? 23 
Katar?na Hradsk?, Pr?beh odv??nej ?eny 24 ? 25 
Jaroslava Rogu?ov?, ?Zbehate?sk? v??e?? Vavra ?rob?ra 26 

Anketa
Dejiny o?ami gymnazistov / Jaroslava Rogu?ov?, Denisa Valachov? 27

Pozvanie
Pova?sk? m?zeum v ?iline / Mari?n Mrva 28
N?rodn? dom v Martine / Karol Petrovsk? 29

Rozhovor
Otto von Habsburg v kruhu slovensk?ch historikov 30 ? 31

Epiz?da
Branislav Chovan, Britsk? agenti na Balk?ne 31 

Dokumenty ? Pramene
Pavol ?igo, Kult?rna v?chodosloven?ina 32 ??? 33 

Report??
Milo? Ferko, P?? starosl?vnym Krakovom 34 

Na slov??ko
s Ing. Titosom Papadopoulosom 35

Heraldick? okienko
Igor Graus, ?t?tne vyznamenania Slovenskej republiky 35 

Z kni?n?ch pultov 36
O p?vode
?ofia Pakanov?, ?aj 37 

Klenotnica slov 
Jana Skladan?, Sedie? ako m?mia 37 

DROBNI?KY

Drobni?ky 38 ? 39

F?rum u?ite?a / ?itate?a 40

Premeny ?asu na fotografi?ch 

N?rodn? kult?rne pamiatky