Hist?ria 03/2002
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2002

Hmotnosť

136,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Du?an Kov??, Pr?hovor 1 

Viera Pawlikov?-Vilhanov?, Kres?anstvo na ?iernom kontinente 2 ? 4   
Enik? Csukovicsov?, Die?a v stredovekom svete 5 ? 7  
Antoni Giza, Barsk? konfeder?cia 8 ? 9   
Martin Javor, Slobodomur?ri ? modern? filantropi 10 ? 12 
Elena Jake?ov?, Toronto medzi minulos?ou a pr?tomnos?ou 13 ? 15 
J?n Bun??k, Sociografick? obraz modern?ho Slovenska 15 ? 18 

Pr?loha
Mari?n Hronsk?, Talianska vojensk? misia v za?iatkoch ?SR 19 ? 21 
Minireferendum na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21

Miloslav ?aplovi?, Franc?zska vojensk? misia v ?SR 1919 ? 1938 22 ? 24 
Anton Hrnko, Nemeck? vojensk? misia na Slovensku 1939 ? 1944 25 ? 27 
Franti?ek Cs?falvay, Vojensk? misie ?t?tov protihitlerovskej koal?cie na Slovensku roku 1944 28 ? 30 
Vladim?r Sege?, Rozhovor so ?t?tnym tajomn?kom Rastislavom K??erom 30

R?dy a ich ins?gnie

Igor Graus, R?d vrko?a 31 
?lovek a doba
Martin Homza, Kr??ovn? Jelena ? matka chorv?tskej krajiny 32 ? 34  
Tom?? Klubert, Thomas J. Jackson ? mu? z kame?a 34 ? 36 
Karol Petrovsk?, Jazykovedec Henrich Bartek 37 

Report??
Du?an Magdolen, Staroegyptsk? pamiatky o?ami Banskobystri?ana 38 ? 39 

Z dej?n vedy a techniky

Vladim?r Draxler, Ant?ny Radiojournalu 40 ? 41

Pozvanie
do M?zea dopravy / Dragan Zednikovi? 42

Epiz?da
Branislav Chovan, Peripetie liptovsk?ho zdravotn?ctva 42 ? 43  

Klenotnica slov
Jana Skladan?, ?abomy?ia vojna 42 ? 43   
Drobni?ky 44 ? 45

Na slov??ko 

s Pavlom Valachovi?om 46

Z kni?n?ch pultov 36, 46
?ubom?r Pajtinka, P?tranie sa za?alo 47 

F?rum ?itate?a 48

Poklady pod zna?kou UNESCO

Margar?ta Musilov? ? Miroslav Musil, Pueblo Taos ? najstar?ie nepretr?ite ob?van? s?dlisko USA 48