Hist?ria 01/2005

Hist?ria 01/2005
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2005

Hmotnosť

139,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor 1
Ivana Kvet?nov?, Antick? hry o?ami umelcov 2 ? 4
Dzura Hardi, Srbsk? despoti 5 ? 6
G?za P?lffy, Z?mena k???ov a sv?t? koruna 6 ? 7
Anna R?cov?, Ods?den? na spolu?itie 8 ? 10
Pavol Petruf, Hitlerov nemeck? sen 10 ? 13
Wawrzyniec Konarski, ?rsky spor severu proti juhu 14 ? 15
Karol Sorby ml., Kr?za islamu 16 ? 18

Pr?loha
Migr?cia alebo modern? s?ahovanie n?rodov 19
Eva Kowalsk?, Ako a kam putovali Eur?pania v ranom novoveku 20 ? 21
Elena Jake?ov?, Eur?pska migr?cia v ?dlhom" 19. storo?? 22 ? 24
?ubica Harbu?ov?, Rusk? emigranti a medzivojnov? Slovensko 24 ? 26
Jozef Ryn?k, Ostro str??en? dvere u protino?cov 26 ? 28
Johan Leman, Migr?cia v Eur?pe dnes 28 ? 30
Vlasta Jaksicsov?, Na slov??ko s ?ubom?rom Fal?anom 30

R?dy a ich ins?gnie
Igor Graus, R?d sv?t?ho Michala 31

?lovek a doba
?ubom?r Podu?el, Par??ske m?zy Ladislava Med?ansk?ho 32 ? 33

Anketa
Jarmila Bar?tov?, V slu?be vlasti 34 ? 35

Veda a technika
Maro? Kub?k, Pova?sk? lesn? ?eleznica 36 ? 37

Svet zlo?inu
Jaroslava Rogu?ov?, Zlo?ineck? legenda 38 ? 39

S??a? / Kronika 39

Z?hady a divy
Karol Ducho?, Tajn? bunkre Tretej r??e 40 ? 41

Report??
Katar?na Hradsk?, Najv???? cintor?n sveta bez hrobov 42

Klenotnica slov
Jana Skladan?, Apokalypsa 43

Kr??ovka 43

Drobni?ky 44 ? 45

Obsah 4. ro?n?ka ?asopisu Hist?ria 46 ? 47

Kronika / List?re? 48

Poklady pod zna?kou UNESCO
Adelaida Mezeiov?, Karolovo mesto 48

Kni?n? pulty 37, 39