Hist?ria 05/2007
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2007

Hmotnosť

138,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?vodn?k

Miroslav Morovics 2

Putovanie dejinami

Peter Ivani?, Vl?dcovia Kaukazu a doln?ho Povol?ia 3 ? 5 

Franti?ek Musil, Kauza Al?beta B?toriov? 6 ? 9 

Martina Buckov?, Kr??om cez kontinent 10 ? 12 

Zuzana Hudekov?, Meiningen?ania prich?dzaj? 12 ? 15 

Franti?ek Chudj?k, Defraudanti a podvodn?ci 15 ? 17 

Milan Katuninec, Emigrant na ?teku 18 ? 20 

Miroslav Sabol, Jadrov? energetika na Slovensku 21 ? 25 

?lovek a doba

Ivan Kamenec, Demokrat a ne?navn? kritik 26 ? 28 

Jozef Leikert, Slovensk? Jean Gabin 28 ? 29 

Historick? seri?ly ?l?nky

J?n K?kel, Korunov?cia po?sk?ho kr??a 30 ? 31 

Adam Hudek, Slovensk? stol?r v Turecku a vo Sv?tej zemi 31 ? 33

N?zory a polemiky

Roman Holec, Trag?dia v ?ernovej po sto rokoch 34 ? 37

Zuzana Koll?rov?, Diagn?za: archiv?r 37 ? 38

Rozhovor

Slovensk? dejiny vo Franc?zsku ? rozhovor s franc?zskym historikom ?tienom Boisseriem / Jaroslava Rogu?ov? 39

Historick? bedeker

M?ria Gr?fov?, Z?mky rozpr?vkov?ho kr??a 40 ? 43

Klenotnica slov 

Jana Skladan?, Strka? hlavu do piesku ako p?tros 44

Novinky 44 ? 45

Drobni?ky 46 ? 47

Viete - neviete? 48