Hist?ria 04/2005
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

52

Rok vydania

2005

Hmotnosť

138,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vlasta Jaksicsov?, Pr?hovor 1
Peter Bystrick?, Gepidi vo v?re s?ahovania n?rodov 2 ? 4
G?za P?lffy, Korunova?n? hostiny uhorsk?ch kr??ov 4 ? 6
Pavol Petruf, Nacion?lny socializmus a nemeck? kres?ansk? odboj 8 ? 11
Jaroslava Rogu?ov?, Humoristick? vklad do rie?enia slovenskej ot?zky 12 ? 14
Jan Pe?ek, Mocn? na Slovensku 15 ? 18

R?dy a ich ins?gnie
Igor Graus, Rad ?estnej l?gie 7

Klenotnica slov
Jana Skladan?, ?i? ako Robinson 11

Glosa
Pavol Jan?k, Slovo dnes nem? hlavn? slovo 18

Pr?loha
Roman Holec, Zrod nezamestnanosti 19 ? 21
?udov?t Hallon, Kr?zy a konjunkt?ry 22 ? 25
Jaroslava Rogu?ov?, Rozhovor s ?udov?tom Kan?kom 25
Zuzana Kus?, Smel? cesta k plnej zamestnanosti 26 ? 30
Miroslav Lond?k, Rub a l?c soci?lneho in?inierstva 26 ? 30

?lovek a doba
Miroslav Pejhovsk?, Majster improviz?cie 31
Marian Hochel, Kr?? diplomatov, alebo diablovo kopyto? 32 ? 34
Maro? Hertel, Prv? rektor Slovenskej univerzity 34 ? 35

T?ma
Ivan Kamenec, Umeleck? stv?rnenie a historick? skuto?nos? 36 ? 37
Vlasta Jaksicsov?, Rozhovor s Jurajom Kukurom a Rastislavom Ballekom 37

?vaha
J?n Machaj, Filozofia a SuperStar 38 ? 39

F?rum u?ite?a
Ferdinand Uli?n?, Miestne a krajov? dejiny ? z?klad slovensk?ch dej?n 40 ? 42

Z?hady a divy
Petra Chlupov?, Ohe? v azt?ckej kult?re 42 ? 43

Drobni?ky 44 ? 45

Kronika 
Eustory ? s??a?iv? pozn?vanie hist?rie 46

Svet zlo?inu
Vladim?r Sege?, ?ierna ovca klobu?n?ckeho remesla 47

Kr??ovka 47

Poklady pod zna?kou UNESCO

Daniela Kodajov?, Pont-du-Gard ? hrd? symbol Franc?zska 48

Kni?n? pulty 6, 34, 43