Hist?ria 04/2004
Revue o dejin?ch spolo?nosti (07-08/2004)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

60

Rok vydania

2004

Hmotnosť

159,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,70€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor 1
Tom?? Klubert, Vzostup a p?d helenistick?ho panovn?ka 2 ? 5
Denisa Valachov?, Ako sa ?ilo za kl??torn?mi m?rmi 6 ? 8
Andrej ?perka, Pre?porok v susedstve mocn?ch ve?mo?ov 9 ? 10
Martin ?tef?nik, Doprava v meste na lag?ne 10 ? 11
Branislav Chovan, Prenikanie do nehostinn?ch krajov 12 ? 13
Igor Machajd?k, Olympijsk? kruhy v tieni h?kov?ch kr??ov 13 ? 16
Lenka B?lintov?, Komunistick? prevrat a popul?rna hudba 17 ? 18
Michal ?tefansk?, Menov? reforma roku 1953 19 ? 20

Pr?loha 
T?nde Lengyelov?, Die?a a rodina 21 ? 23
Eva Kowalsk?, V?chova a vzdel?vanie na prahu novoveku 24 ? 25
Ingrid Ku?nir?kov?, Starostlivos? o siroty v Uhorsku v 18. storo?? 25
Gabriela Dudekov?, Od humanity k ?t?tnej v?chpove 26 ? 29
Anna Falisov?, Kroky v zdravotno-soci?lnej oblasti 30 ? 33
Zuzana Kus?, Pod taktovkou ?t?tu 34 ? 36

R?dy a ich ins?gnie 
Igor Graus, Spolo?nos? rytierov hviezdy 37

?lovek a doba 
Vladim?r Tom??k, Casanova v Bratislave 38 ? 39
Zden?k Beran, Medzisvet Bo?eny N?mcovej 39 ? 41
Andrea Kelemenov?, Pod taktovkou Viliama IV. 42 ? 43

Z?hady a divy 
Silvia Haladov?, Maysk? kalend?r 44 ? 45

Z dej?n vedy a techniky 
Ela Mach?nekov?, Choroby v loty?sk?ch vitr?nach 46 ? 47

Epiz?da 
Jozef Ha?ko, Vzbura pred Trnavsk?m biskupstvom 46 ? 47

Svet zlo?inu 
Jaroslava Rogu?ov?, Zlodejka Herm?na 48 ? 49

Glosa 
Peter Tur??k, Schov?va?ka s hist?riou 49

Drobni?ky  50 ? 51

F?rum u?ite?a 
Martina Kal?bov? ? Dagmar Pel??kov?, Anketa o novej maturite 52 ? 53

Klenotnica slov 

Jana Skladan?, Kame? ?razu 52 - 53
Rozhovor 
s Martinom Gaz?kom / Jaroslava Rogu?ov? 54

Kronika/Kr??ovka/list?re? 54 ? 56

Poklady pod zna?kou UNESCO
Adelaida Mezeiov?, ?aro stredovekej katedr?ly 56  

Z kni?n?ch pultov 45, 48 ? 49