Hist?ria 02/2002
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

56

Rok vydania

2002

Hmotnosť

148,00g

Formát

210x300

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
1,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor 1 

Du?an Magdolen, Tajomstv? kr??ovnej star?ho Egypta 2 ? 3  
Leon Sokolovsk?, Dedina na vala?skom pr?ve 4 ? 6  
Du?an Uhl??, Ako zomrel Napoleon Bonaparte? 7 ? 9 
Magdal?na M. Zubercov?, Svet det? a hra?iek na Slovensku 10 ? 12 
Tom?? Klubert, Kaiserschlacht alebo krok od nemeck?ho v??azstva 13 ? 15  
Mikl?s Horv?th, Ma?arsk? revol?cia roku 1956 16 ?? 18 

Pr?loha 
Pavol Petruf, Sonda do v?voja Severoatlantickej aliancie 19 ? 22  
Ant?nia ?tef?nikov?, ?eskoslovensko v nev?hodnom partnerstve 23 ? 24 
Rozhovor s J?nom Fige?om 25
Anketa: NATO ? ?o vy na to? 26 ? 27
Jaroslava Rogu?ov?, Slovn??ek 28 
Minireferendum na Pre?ovskej univerzite 28
Vladim?r Bil??k, Reforma Eur?pskej ?nie 29 ? 30 

?lovek a doba
Miriam Hlava?kov?, Prv? kartuzi?n ? Sv?t? Bruno 31 ? 32  
Peter Kopeck?, Rumunsk? misia Milana Rastislava ?tef?nika 33 
Michal Luke?, Biely k?? ma?arskej iredenty 34 ? 36 

Report??
Milo? Ferko, Kr?? v?chodn?ho Baltu 36 ? 37 

?vaha
Ladislav Tajt?k, Hurbanovsk? dobrovo?n?ci ? n?rodn? vojsko? 38 
R?dy a ich ins?gnie

Igor Graus, R?d salamandry 39 

Dokumenty ? pramene 
?ofia Pakanov?, Slovensk? mest? tureck?mi o?ami 40 ? 41 

Na slov??ko
s Naokim Kosakom 41

Klenotnica slov 
Jana Skladan?, Morov? rana 42 ?? 43
Epiz?da
Branislav Chovan, Kamz?kobijca Hohenlohe nemal turistov r?d 42 ? 43 

Pozvanie
do M?zea Janka Jesensk?ho v Bratislave / ?ubo? Ka??rek 42

Drobni?ky 44 ? 45

F?rum u?ite?a
O maturit?ch po novom s Viliamom Kratochv?lom / Denisa Valachov? 46 ? 47

F?rum ?itate?a 47

Poklady pod zna?kou UNESCO

Margar?ta Musilov? ? Miroslav Musil, Chaco Canyon a predkolumbovsk? Amerika 48