Hist?ria 02/2009
Revue o dejin?ch spolo?nosti (03-04/2009)

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

96

Rok vydania

2009

Hmotnosť

406,00g

Formát

215x280

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,30€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vladim?r Sege?, Pr?hovor 1

Roman Holec, Red Light District po slovensky 2

Du?an Kov??, P?sanie mien z obdobia uhorsk?ch dej?n 3

Putovanie dejinami

J?n Steinh?bel, N?rod je predstava 4 ? 10

Vladim?r Sege?, Piliere rytierstva 11 ? 16

Vojtech Dangl, P?d hradu Dr?ge? 17 ? 21

T?nde Lengyelov?, Novovek? m?da a trad?cia 22 ? 26

Anna Fund?rkov?, Putovanie za vzdelan?m a z?bavou 27 ? 33

Rastislav Molda, ?Cesta Slowaka ku brat?m..." 33 ? 37

Peter Wolf, Vojna Billyho Kidda 38 ? 40

Anna Kov?csov?, Slov?ci v hlavnom meste Uhorska 41 ? 44

Karol Sorby, Hist?ria jednej megastavby 44 ? 48

Roman Holec, Biedny, ne??astn?, utl??an? Jano 49 ? 54

Andrej Selehau, Nie je hanbou by? porazen?m v boji za slobodu 54 ? 58

Jan Pe?ek, Koh?ti na stran?ckom smetisku 59 ? 64

?lovek a doba

Pavol Hud??ek, Sv?tica na Longobardskom tr?ne 65 ? 71 

Alexandra Ganob??kov?, Aristokrat, ?o ud?val t?n ?ivotn?mu ?t?lu 71 ? 75

Matej Hanula, Bulharsk? ro?n?cky premi?r 76 ? 81

Marek ?m?d, Cesta prezidenta Tom??a Garrigua Masaryka do Nitry 81 ? 85

Historick? bedeker

Branislav Chov?n, Malokarpatsk? bedeker 85 ? 86

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Nechv??te sa cudz?m per?m! 87

Drobni?ky 87 ? 89

Rozhovor 90 ? 91

s historikom Miroslavom Michelom / Adam Hudek a Matej Hanula 90 ? 91

Kni?n? pult 92