Hist?ria 01/2019
Revue o dejin?ch spolo?nosti

Vydavateľstvo

Hist?ria

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

50

Rok vydania

2019

Hmotnosť

212,00g

Formát

215x270

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis Hist?ria prezentuje v?sledky historickej vedy s presahom do pr?buzn?ch vedn?ch odborov, spracovan? popul?rno-vedeckou formou. ?asopis je doplnkovou literat?rou pre pedag?gov a ?tudentov v?etk?ch typov ...?k?l. Popri tejto skupine je ur?en? ?irokej ?itate?skej obci so z?ujmom o dejiny, vl?dnym a mimovl?dnym organiz?ci?m, nad?ci?m. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s eur?pskym v?vinom, na sk?manie svetov?ch dej?n a spolo?ensk?ch javov, ??m prispieva k pochopeniu a objekt?vnej?iemu pos?deniu s??asn?ch procesov.

Čítať viac...
3,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Miroslav Fabricius / Editori?l  3

Putovanie dejinami

Mat?? Vojna, Cirky, divadl?, amfite?tre a k?pele v cis?rskom R?me a v strednom Podunajsku 4 ? 10

Denisa Ne?t?kov?, Sexu?lne n?silie na ?idovsk?ch ?en?ch po?as druhej svetovej vojny 11 ? 17

Karol Sorby, Vznik Zjednotenej arabskej republiky 18 ? 23

?lovek a doba 

Anna Fund?rkov?, P?lffyovsk? prestavba Bratislavsk?ho hradu 24 ? 33

?ubica K?zmerov?, Nespokojnos? s n?rodnou ustanoviz?ou 34 ? 37

Pr?behy

?tefan I. Slivka, Os?d?ovanie ?alek?ho z?padu 38 ? 42

Pavol I?o, Samuel Dobroslav ?tefanovi? 43 ? 44

Klenotnica slov

Jana Skladan?, Vymrie? po me?i i po praslici45

Rozhovor

Eduard Ambroz ? spievaj?ci herec 46 ? 49