Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí
Historik Ivan Kamenec 70-ročný

Ivaničková Edita a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

413

Rok vydania

2008

Hmotnosť

803,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788096978267

Autormi jednotlivých príspevkov v publikácii sú renomovaní odborníci z Historického ústavu SAV a z vedeckých akademických a univerzitných pracovísk na Slovensku a v Českej republike. ...Je určená všetkým záujemcom o dejiny Slovenska v 20. storočí, osobitne odbornej verejnosti, učiteľom dejepisu všetkých stupňov, študentom stredných a vysokých škôl a zainteresovanej verejnosti. Predovšetkým je však skromným, no úprimným darom kolegovi a priateľovi Ivanovi Kamencovi.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

Úvod   Edita Ivaničková

 

O Ivanovi Kamencoví – celkom neoficiálne   Herta Tkadlečková

Pokus o komparáciu monografie Ivana Kamenca Po stopách tragédie s niektorými významnými dielami o holokauste v zahraničí   Nina Paulovičová

 

Slovensko v prvej Československej republike 

   Politické strany prvej ČSR v siločiarach národných antagonizmov a dočasnej spolupráce   Milan Zemko

   Vývin školského systému na Slovensku v rokoch 1918 – 1939   Ľubica Kázmerová

   Metamorfózy medzivojnového slovenského politického života s akcentom na židovské obyvateľstvo na príklade mestečka Spišská Belá   Peter Švorc

 

Vojnový slovenský štát, holokaust a Slovenské národné povstanie 

   Pogrom v Piešťanoch roku 1939   Eduard Nižňanský

   Vymedzenie pojmu žida v právnych normách slovenského štátu Katarína Zavacká

   Postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike (1939 – 1945)   Ondrej Podolec

   Záverečné dejstvo diplomatických stykov medzi Bratislavou a Moskvou do júna 1941   Dagmar Čierna-Lantayová 

   Čtyři dokumenty ke kauze Clementisovy internace ve Francii roku 1939 Vilém Prečan

   Francúzska diplomacia, československá exilová vláda a Slovensko v čase SNP   Pavol Petruf

   Vojna slov – protiodbojová propaganda v Povstaní a o Povstaní Marína Zavacká

   Odraz Slovenského národního povstání v protektorátním tisku a výprava českých novinářů na Slovensko na podzim 1944   Jan Rychlík

   Slovenské národné povstanie a politická pamäť   Elena Mannová

 

Slovensko v povojnovom Československu 

   Národný front na Slovensku v rokoch 1945 – 1948   Michal Barnovský

   Slovensko v rokoch 1944 – 1948: zahraničnopolitické záujmy, predstavy, možnosti a realita   Edita Ivaničková

   „Lietadlo slobody" – diplomatický incident medzi USA a ČSR roku 1953 Slavomír Michálek

   Jedna kapitola v povojnovej histórii slovenskej žurnalistiky (Začiatok novinárskej kariéry Ladislava Mňačka v redakcii Pravda)   Jozef Leikert

   Ripkovy analýzy pro Radu svobodného Československa na prelomu 1956 – 1957   Vladimír Goněc

   Zmeny vo vedení Komunistickej strany Slovenska v prvej polovici 60. rokov minulého storočia   Jan Pešek 

   Rok 1968 a problémy ekonomickej reformy v Československu   Miroslav Londák

   Rozpad Česko-Slovenska a vznik Slovenskej republiky na prelome rokov 1992 – 1993   Jozef Žatkuliak

 

Demokracia a ideové prúdy na Slovensku – spoločenské a individuálne vedomie

   Demokracia, politická kultúra a dedičstvo totality v historickom procese   Dušan Kováč

   Hugo Matzner – zabudnutý ľavicový intelektuál   Roman Holec

   Alexander Matuška – neľútostný kritik slovenského tradicionalizmu   Vlasta Jaksicsová

 

Príloha 

   Výberová bibliografia prác PhDr. Ivana Kamenca, CSc.   Ivanka Mikuličová

 

Summary   Edita Ivaničková

Menný register 

Autori