Z dej?n demokratick?ch a totalitn?ch re?imov na Slovensku a v ?eskoslovensku v 20. storo??
Historik Ivan Kamenec 70-ro?n?

Ivani?kov? Edita a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

413

Rok vydania

2008

Hmotnosť

803,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788096978267

Autormi jednotliv?ch pr?spevkov v publik?cii s? renomovan? odborn?ci z Historick?ho ?stavu SAV a z vedeck?ch akademick?ch a univerzitn?ch pracov?sk na Slovensku a v ?eskej republike. ...Je ur?en? v?etk?m z?ujemcom o dejiny Slovenska v 20. storo??, osobitne odbornej verejnosti, u?ite?om dejepisu v?etk?ch stup?ov, ?tudentom stredn?ch a vysok?ch ?k?l a zainteresovanej verejnosti. Predov?etk?m je v?ak skromn?m, no ?primn?m darom kolegovi a priate?ovi Ivanovi Kamencovi.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

?vod   Edita Ivani?kov?

 

O Ivanovi Kamencov? ? celkom neofici?lne   Herta Tkadle?kov?

Pokus o kompar?ciu monografie Ivana Kamenca Po stop?ch trag?die s niektor?mi v?znamn?mi dielami o holokauste v zahrani??   Nina Paulovi?ov?

 

Slovensko v prvej ?eskoslovenskej republike 

   Politick? strany prvej ?SR v silo?iarach n?rodn?ch antagonizmov a do?asnej spolupr?ce   Milan Zemko

   V?vin ?kolsk?ho syst?mu na Slovensku v rokoch 1918 ? 1939   ?ubica K?zmerov?

   Metamorf?zy medzivojnov?ho slovensk?ho politick?ho ?ivota s akcentom na ?idovsk? obyvate?stvo na pr?klade meste?ka Spi?sk? Bel?   Peter ?vorc

 

Vojnov? slovensk? ?t?t, holokaust a Slovensk? n?rodn? povstanie 

   Pogrom v Pie??anoch roku 1939   Eduard Ni??ansk?

   Vymedzenie pojmu ?ida v pr?vnych norm?ch slovensk?ho ?t?tu Katar?na Zavack?

   Postavenie n?rodnostn?ch men??n v Slovenskej republike (1939 ? 1945)   Ondrej Podolec

   Z?vere?n? dejstvo diplomatick?ch stykov medzi Bratislavou a Moskvou do j?na 1941   Dagmar ?ierna-Lantayov? 

   ?ty?i dokumenty ke kauze Clementisovy internace ve Francii roku 1939 Vil?m Pre?an

   Franc?zska diplomacia, ?eskoslovensk? exilov? vl?da a Slovensko v ?ase SNP   Pavol Petruf

   Vojna slov ? protiodbojov? propaganda v Povstan? a o Povstan? Mar?na Zavack?

   Odraz Slovensk?ho n?rodn?ho povst?n? v protektor?tn?m tisku a v?prava ?esk?ch novin??? na Slovensko na podzim 1944   Jan Rychl?k

   Slovensk? n?rodn? povstanie a politick? pam??   Elena Mannov?

 

Slovensko v povojnovom ?eskoslovensku 

   N?rodn? front na Slovensku v rokoch 1945 ? 1948   Michal Barnovsk?

   Slovensko v rokoch 1944 ? 1948: zahrani?nopolitick? z?ujmy, predstavy, mo?nosti a realita   Edita Ivani?kov?

   ?Lietadlo slobody" ? diplomatick? incident medzi USA a ?SR roku 1953 Slavom?r Mich?lek

   Jedna kapitola v povojnovej hist?rii slovenskej ?urnalistiky (Za?iatok novin?rskej kari?ry Ladislava M?a?ka v redakcii Pravda)   Jozef Leikert

   Ripkovy anal?zy pro Radu svobodn?ho ?eskoslovenska na prelomu 1956 ? 1957   Vladim?r Gon?c

   Zmeny vo veden? Komunistickej strany Slovenska v prvej polovici 60. rokov minul?ho storo?ia   Jan Pe?ek 

   Rok 1968 a probl?my ekonomickej reformy v ?eskoslovensku   Miroslav Lond?k

   Rozpad ?esko-Slovenska a vznik Slovenskej republiky na prelome rokov 1992 ? 1993   Jozef ?atkuliak

 

Demokracia a ideov? pr?dy na Slovensku ? spolo?ensk? a individu?lne vedomie

   Demokracia, politick? kult?ra a dedi?stvo totality v historickom procese   Du?an Kov??

   Hugo Matzner ? zabudnut? ?avicov? intelektu?l   Roman Holec

   Alexander Matu?ka ? ne??tostn? kritik slovensk?ho tradicionalizmu   Vlasta Jaksicsov?

 

Pr?loha 

   V?berov? bibliografia pr?c PhDr. Ivana Kamenca, CSc.   Ivanka Mikuli?ov?

 

Summary   Edita Ivani?kov?

Menn? register 

Autori