Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí
Historik Ivan Kamenec 70-ročný

Ivaničková Edita a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

413

Rok vydania

2008

Hmotnosť

803,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788096978267

Autormi jednotlivých príspevkov v publikácii sú renomovaní odborníci z Historického ústavu SAV a z vedeckých akademických a univerzitných pracovísk na Slovensku a v Českej republike. ...Je určená všetkým záujemcom o dejiny Slovenska v 20. storočí, osobitne odbornej verejnosti, učiteľom dejepisu všetkých stupňov, študentom stredných a vysokých škôl a zainteresovanej verejnosti. Predovšetkým je však skromným, no úprimným darom kolegovi a priateľovi Ivanovi Kamencovi.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod   Edita Ivaničková

 

O Ivanovi Kamencoví – celkom neoficiálne   Herta Tkadlečková

Pokus o komparáciu monografie Ivana Kamenca Po stopách tragédie s niektorými významnými dielami o holokauste v zahraničí   Nina Paulovičová

 

Slovensko v prvej Československej republike 

   Politické strany prvej ČSR v siločiarach národných antagonizmov a dočasnej spolupráce   Milan Zemko

   Vývin školského systému na Slovensku v rokoch 1918 – 1939   Ľubica Kázmerová

   Metamorfózy medzivojnového slovenského politického života s akcentom na židovské obyvateľstvo na príklade mestečka Spišská Belá   Peter Švorc

 

Vojnový slovenský štát, holokaust a Slovenské národné povstanie 

   Pogrom v Piešťanoch roku 1939   Eduard Nižňanský

   Vymedzenie pojmu žida v právnych normách slovenského štátu Katarína Zavacká

   Postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike (1939 – 1945)   Ondrej Podolec

   Záverečné dejstvo diplomatických stykov medzi Bratislavou a Moskvou do júna 1941   Dagmar Čierna-Lantayová 

   Čtyři dokumenty ke kauze Clementisovy internace ve Francii roku 1939 Vilém Prečan

   Francúzska diplomacia, československá exilová vláda a Slovensko v čase SNP   Pavol Petruf

   Vojna slov – protiodbojová propaganda v Povstaní a o Povstaní Marína Zavacká

   Odraz Slovenského národního povstání v protektorátním tisku a výprava českých novinářů na Slovensko na podzim 1944   Jan Rychlík

   Slovenské národné povstanie a politická pamäť   Elena Mannová

 

Slovensko v povojnovom Československu 

   Národný front na Slovensku v rokoch 1945 – 1948   Michal Barnovský

   Slovensko v rokoch 1944 – 1948: zahraničnopolitické záujmy, predstavy, možnosti a realita   Edita Ivaničková

   „Lietadlo slobody" – diplomatický incident medzi USA a ČSR roku 1953 Slavomír Michálek

   Jedna kapitola v povojnovej histórii slovenskej žurnalistiky (Začiatok novinárskej kariéry Ladislava Mňačka v redakcii Pravda)   Jozef Leikert

   Ripkovy analýzy pro Radu svobodného Československa na prelomu 1956 – 1957   Vladimír Goněc

   Zmeny vo vedení Komunistickej strany Slovenska v prvej polovici 60. rokov minulého storočia   Jan Pešek 

   Rok 1968 a problémy ekonomickej reformy v Československu   Miroslav Londák

   Rozpad Česko-Slovenska a vznik Slovenskej republiky na prelome rokov 1992 – 1993   Jozef Žatkuliak

 

Demokracia a ideové prúdy na Slovensku – spoločenské a individuálne vedomie

   Demokracia, politická kultúra a dedičstvo totality v historickom procese   Dušan Kováč

   Hugo Matzner – zabudnutý ľavicový intelektuál   Roman Holec

   Alexander Matuška – neľútostný kritik slovenského tradicionalizmu   Vlasta Jaksicsová

 

Príloha 

   Výberová bibliografia prác PhDr. Ivana Kamenca, CSc.   Ivanka Mikuličová

 

Summary   Edita Ivaničková

Menný register 

Autori