Historik a dejiny
V ?esko-slovenskom storo?? osudov?ch d?tumov: Jubileum Ivana Kamenca

Rogu?ov? Jaroslava - Jaksicsov? Vlasta a kol.

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

583

Rok vydania

2018

Hmotnosť

1 058,00g

Formát

160x245

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788022416535

Hoci sa Kamenec najs?stavnej?ie zaober? probl?mom slovensk?ho holokaustu, v?dy vn?mal dejiny v ?irok?ch s?vislostiach. Venoval sa kult?re, literat?re, najm? svojim ob??ben?m autorom, napr. Alexandrovi Matu?kovi, ...k???ov?m fenom?nom slovenskej historiografie, ?skaliam i stereotypom modern?ch slovensk?ch dej?n. Jednoducho ?h?adal" a ?bl?dil" v slovensk?ch dejin?ch a nastavoval slovenskej spolo?nosti ?pokriven? zrkadlo" jej dej?n, ?o nikdy neb?va v?a?n?, ani ?ahk?. Je to v?ak erudovan?, filozoficky a koncep?ne prem???av? autor s hlbok?m osobn?m ponorom, no z?rove? i pochybuj?ci, intelektu?lne kritick? s ve?kou d?vkou autorskej pokory. Ob?lka i vn?tro knihy s? vo v?bornom stave.

Čítať viac...
16,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Predhovor  Vlasta Jaksicsov?, Jaroslava Rogu?ov?

 

Namiesto ?vodu

   Historik a d?jiny  Robert Kva?ek

   Vyoran? br?zda Ivana Kamenca  Martin B?tora

 

Po stop?ch trag?die 

   N?bo?ensk? alebo rasov? sprisahanie? Antisemitizmus v publicistike katol?ckeho k?aza Andreja Rojka  Miloslav Szab?

   Vavro ?rob?r a jeho vz?ah k ?idom Katar?na    Me?kov? Hradsk?

   Lok?lni akt?ri po?as holokaustu. Pr?pad dvoch katol?ckych k?azov z Doln?ho Kub?na: Ign?c Greb??-Orlov a Viktor Trstensk? Eduard Ni??ansk?,   Barbora Jakobyov?

   Sklamanie ?umiernen?ch" ?ud?kov: Prv? ariza?n? z?kon a jeho v?sledky   J?n Hlavinka

   Strach n?? ka?dodenn? Monika Vrzgulov?,   Peter Salner 

 

Historiografia, umeleck? tvorba a historick? vedomie

   Interpret?cia Slovensk?ho n?rodn?ho povstania v neo?ud?ckej exilovej historiografii   Jan Rychl?k

   Moderna a intelektu?l v 20. storo??. (?vaha s ru?en?m obmedzen?m ... )   Vlasta Jaksicsov?

   Socialistick? realizmus a jeho podoby v slovenskej literat?re. Tvorba Dominika Tatarku a Franti?ka He?ka v 50. rokoch 20. storo?ia   M?ria B?torov?

   Z?padn? ?avicov? intelektu?li od roku 1945 do 70. rokov 20. storo?ia   Josette Baer

   Na ceste k normaliz?cii ? novin?ri po auguste 1968   Elena Lond?kov?

   Intelektu?l medzi pam??ou a dejinami   Rudolf Chmel

   Moje ?eskoslovensko, ?esko-Slovensko, ?esk? republika a Slovensk? republika   Vil?m Pre?an

 

Hist?ria v politike, politika v hist?rii 

   Vplyv nacistick?ho Nemecka na po?nohospod?rsku politiku Slovenskej republiky po salzbursk?ch rokovaniach v roku 1940 - p?sobenie poradcu Hansa Hamschu   Martina Fiamov?

   Idea Sedliackej banky a cesta k jej vzniku 1939 ? 1942   ?udov?t Hallon

   Krvav? stopy na v?chode. K zlo?inom slovensk?ch vojakov v okupovanom Sovietskom zv?ze   Michal Schvarc

   Britsk? tajn? slu?ba MI9 a stopy ??tek?rov" na Slovensku   Martin Posch

   Luter?ni a kalv?ni na Slovensku: od konca druhej svetovej vojny do p?du komunistick?ho re?imu   Jan Pe?ek

   O febru?ri s ve?k?m ?F". Medi?lne podoby pr?behu o komunistickom prevrate   Mar?na Zavack?

   V?dn?ci ?tvorl?stok. ?eskoslovensko na str?nkach periodika lnternational Peasant Union (1950 ? 1967)   Roman Holec

   Kompenz?cia a zablokovan? zlato: pr?pad s?dnej ?aloby Franka Vaceka z roku 1975 (alebo Milan Hod?a vs. Henry A. Kissinger?)   Slavom?r Mich?lek

 

Osobnosti v dejin?ch, dejiny v osobnostiach 

   Ernest Denis, Robert William Seton-Watson a slovensk? ot?zka po?as prvej svetovej vojny   Bohumila Feren?uhov?

   Rus?nsky ro?n?k Jurko La?o, jeho vstup do ve?kej politiky a ??inkovanie v nej   Peter Svorc

   Fi?akovsk? futbalov? mecen??   Matej Hanula

   Jan Auerhan: eur?psky humanista a spolo?ensk? vedec a jeho pr?spevok k men?inov?m a migra?n?m ?t?di?m v ?eskoslovensku   Zuzana Pol??kov?

   ?kolsk? reformy pod veden?m ministra ?kolstva Jozefa Siv?ka (1939 ?? 1944)   ?ubica K?zmerov? 

 

Hist?ria v ?ase a priestore

   Rak?sko-uhorsk? vyrovnanie, brann? z?kony a v?stavba kas?rn? (1867 ? 1914)   Vojtech Dangl

   Vznik modernej metropoly. Bratislava 1901 ? 1939   Du?an Kov??

   V?u?ba kriminalistiky v Bratislave v medzivojnov?ch rokoch ? Kriminologick? ?stav a Policajn? riadite?stvo   Jaroslava Rogu?ov?

   Problematika b?vania v Trnave v rokoch 1918 ? 1945   Linda Osykov?

   UNRRA ? projekt medzin?rodnej pomoci a solidarity   Miroslav Sabol

 

V?berov? bibliografia PhDr. Ivana Kamenca, CSc.   Al?beta Sedliakov?

 

Namiesto z?veru 

   Kamencova osemdesiatka   Anton Bal??

 

Pramene a literat?ra 

V?berov? menn? register 

Autori

Summary