Od mýta k Mýtu
Monografia obce Mýto pod Ďumbierom

Budaj Martin - Hronček Pavel - Lokša Martin a kol.

Vydavateľstvo

Obec Mýto pod Ďumbierom

Jazyk

slovenčina

Počet strán

480

Rok vydania

2019

Hmotnosť

3 006,00g

Formát

330x250

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788057014683

Predkladaná monografia so symbolickým názvom Od mýta k Mýtu zachytáva miznúci a v mnohých prípadoch aj dávno zabudnutý svet niekdajších obyvateľov obce.

30,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Od denára k euru

Od denára k euru

V publikácii sa nachádza viacero štúdií venovaných vybraným témam z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska. V časti venovanej starším dejinám stredoveku a raného novoveku sa čitateľ dozvie viac o podobách ranostredovekej ekonomickej výmeny na strednom Dunaji pred používaním mincí, o denároch a poldenároch kráľa Štefana I., či donácii banského regiónu a kremnickej mincovej komory kráľovnej Barbore v r. 1424 – 1427. Hospodársky vzostup šľachtických rodov je prezentovaný na príklade rodov Cobor a Szent-Ivány, mimo záujem nezostáva ani sociálna oblasť a starostlivosť o odkázané osoby, ktorú ilustruje financovanie ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku. Druhá časť kolektívnej monografie sleduje vývoj fenoménu peňazí v 19. a 20. storočí, teda v období postupného rozmachu modernej spoločnosti založenej na trhovej ekonomike s nástupom novodobých monetárnych, daňových a mzdových systémov, s rozvojom komerčného peňažníctva a centrálneho bankovníctva, s formovaním moderných centrálnych, regionálnych a miestnych rozpočtov. Autori sa postupne venujú rôznorodým témam, ako diferenciácii a špecializácii bánk v Prešporku v 60. a 70. rokoch 19. storočia, lekárskym honorárom na Slovensku v rokoch 1919 – 1938, podielu Tatra banky na financovaní priemyslu Slovenska 1939 – 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom Československu s dôrazom na Slovensko. Z obdobia 20. storočia sú aj príspevky o nemeckom družstevníctve na Slovensku počas druhej svetovej vojny, financovaní britských spravodajských služieb v Československu, ekonomicko-sociálnom stave Slovenska na konci československého komunistického režimu a o ekonomických aspektoch podpory vedy a výskumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin

Milana Rastislava Štefánika pozná na Slovensku každý. Na druhej strane je francúzsky generál Maurice Janin na Slovensku osobou neznámou. Keď sledujeme pozorne Štefánikove životné osudy v čase prvej svetovej vojny, zistíme, že bez poznania, čo všetko tento francúzsky generál znamenal pre Štefánika, pre jeho vojenskú i diplomatickú kariéru, ostáva aj naše poznanie Štefánika neúplné a často aj veľmi nepresné. Štefánik a Janin boli veľmi rozdielni ako ľudia. Štefánik nepokojné klbko nervov, neustále kmitajúci od jednej ťažkej úlohy k druhej. Janin pokojný, o generáciu starší, rozvážny a skôr pomalý. A predsa medzi týmito rozdielnymi mužmi vzniklo blízke a hlboké priateľstvo. Priateľstvo, akých v dejinách veľa nepoznáme. Priateľstvo, ktoré pokračovalo aj po Štefánikovej smrti. Janin, ktorý Štefánika poznal dôverne, bránil jeho pamiatku proti pokusom vykresľovať jeho charakter v negatívnom zmysle a znižovať jeho zásluhy. Mauriceovi Janinovi je slovenská historická veda veľa dlžná. Táto kniha, ktorá prináša okrem úvodnej eseje všetko, čo Janin o Štefánikovi napísal, i dokumenty, ktoré Janin zhromaždil, je pokusom splatiť aspoň čiastočne tento dlh. Nemusíme so všetkým, čo Janin o Štefánikovi i o jeho smrti napísal, súhlasiť. Jeho svedectvo by sme však mali brať vážne. Bol to človek, ktorý Štefánika poznal najlepšie zo všetkých súčasníkov.

Od osmičky k osmičke

Od osmičky k osmičke

Pri sledovaní krátkych a relatívne pokojných dejinných úsekov môžu pokusy o uchopenie záchytných bodov v ich historickom vývoji spôsobovať ťažkosti. Napríklad vznik štátov, revolúcie alebo štátne prevraty zväčša sprevádza veľká budovateľská aktivita, prestavba spoločnosti, obrana nového stavu voči cudzine či reformy v mnohých oblastiach. Efekt a kontinuitu týchto javov však preveria až desaťročia, čo je pri krátkom trvaní týchto fenoménov často problematické. V slovenských dejinách je takýmto príkladom dvadsaťročne medzivojnové obdobie. Dolu je ohraničené prevratom roku 1918, rozpadom Rakúsko-Uhorska a vznikom Československej republiky, jeho horný medzník tvoria zásadné územné revízie a straty Československa po Mníchovskej konferencii a Viedenskej arbitráži na jeseň 1938, po ktorých nasledovala zmena štátoprávneho usporiadania štátu po vyhlásení autonómie Slovenska a postupný odklon spoločnosti od demokratických zásad. Obdobie trvania Československej republiky charakterizovalo úsilie jej predstaviteľov o udržanie štátu, jeho pevnosti a obhájenie jeho samotnej existencie voči expanzívnym susedom i nestálym veľmociam. Vo vnútornej politike bolo nevyhnutne zabezpečiť podmienky na tieto ciele v národnostnej, administratívnej, legislatívnej oblasti a v mnohých iných sférach. V zaujme naplnenia týchto zámerov sa podniklo mnoho krokov, ktoré si vyžadovali kompromisy i taktizovanie, pričom aj tu platí, že efekt a kontinuitu niektorých z nich preveria až desaťročia.

Obsah

Predslov

 

Úvod zostavovateľov 

 

V priestore a čase   Pavel Hronček, ed.

Vymedzenie územia a poloha obce Mýto pod Ďumbierom   Pavel Hronček

Zobrazenia Mýta v historických mapových dielach Pavel Hronček, Martin Budaj

Názov obce a pomiestne mená Martin Budaj

     Názov obce 

     Pomiestne mená v historických prameňoch 

     Pomiestne názvy dnes

 

Dejiny obce   Martin Budaj, Pavel Hronček, Martin Lokša eds.

Počiatky osídlenia v regióne Pavel Hronček, Martin Kvietok

     Osídlenie v dobe kamennej

     Osídlenie v dobe bronzovej

     Osídlenie v dobe železnej

     Osídlenie v prvých storočiach nášho letopočtu 

     Osídlenie po príchode Slovanov 

Vznik a vývoj Mýta do konca 19. storočia   Martin Budaj, Pavol Martuliak

     Oblasť Mýta v stredoveku 

     Začiatky a vývoj novovekého Mýta ako súčasti mesta Brezna 

     Cesta k suverenite obce 

Mýto od začiatku 20. storočia 

     Posledné roky monarchie (1900 – 1918)   Pavol Martuliak

     V medzivojnovom Československu   Pavol Martuliak

     Peripetie rokov 1938 – 1948   Karol Fremal

     Mýto v druhej polovici 20. storočia   Július Alberty

     Záver druhého a vstup do tretieho tisícročia   Július Alberty

 

Obecné spoločenstvo v minulosti   Martin Budaj, Martin Lokša eds.

Obecné pečate a pečiatky   Pavel Hronček, Martin Budaj

Vývoj obyvateľstva 

     Sondy do dávnej minulosti mýtňanských rodov   Andrej Choma

     Vývoj obyvateľstva v 17. – 19. storočí   Martin Budaj, Pavel Hronček

     Obyvateľstvo od začiatku 20. storočia   Bohuslava Gregorová

Stavebný vývoj a architektúra   Igor Faško

Cirkevný život   Pavol Martuliak

     Mýto a náboženský život do reforiem Jozefa II 

     Evanjelická a. v. cirkev na Mýte od Tolerančného patentu 1781 

     Rímskokatolícka cirkev na Mýte od začiatku 19. storočia 

Mýtňanské školy   Pavol Martuliak

     Od prvopočiatkov do roku 1918 

     V prvom desaťročí československého štátu 

     Od rozdelenia škôl k ich opätovnému spojeniu a výučba vo vojnových časoch 

     Štátna ľudová škola v obnovenom Československu 

     Školský život v Mýte pod Ďumbierom v Slovenskej republike 

     Materská škola v Mýte pod Ďumbierom 

 

Zabudnuté zamestnania   Pavel Hronček ed.

Baníctvo 

     Zlatý vek baníctva Martin Budaj, Pavel Hronček

     Baníctvo v 17. a 18. storočí  Pavel Hronček, Martin Budaj

     Banské mapy 18. storočia  Pavel Hronček

     Baníctvo v 19. storočí   Pavel Hronček, Martin Budaj

     Posledná banská činnosť v 20. storočí   Martin Budaj, Pavel Hronček

Les a lesné zamestnania   Pavel Hronček

     Les v dejinách Mýta 

     Pltníctvo

     Uhliarstvo

Hutníctvo   Pavel Hronček

 

Tradičná kultúra   

Poľnohospodárstvo   Martin Lokša

     Poľné hospodárenie 

     Pestovanie plodín 

     Pasienkové a lúčne hospodárenie 

     Chov hovädzieho dobytka 

     Chov ostatných hospodárskych zvierat 

Ovčiarstvo   Martin Lokša

     Ovčiarsky spolok 

     Valasi a ich živobytie 

     Ovčiarske koliby a salašný inventár 

     Ovce a ovčiarske psy 

     Ovčiarsky rok 

    Robota na salaši a ovčiarske produkty 

     Zmeny v tradičnom salašnom hospodárení v 2. polovici 20. storočia 

Domácka výroba textilu   Martin Lokša

     Pestovanie a spracovanie textilných plodín

     Spracovanie ovčej vlny 

     Pradenie 

     Snovanie 

     Tkanie 

     Plátno a jeho využitie 

     Súkno 

     Pokrovce 

     Zánik domáckej výroby tkanín 

     Iné textilné techniky 

Ostatné spôsoby obživy   Martin Lokša

     Povozníctvo 

     Práca v lese 

     Remeslá a domácka výroba 

    Mlyn, píla a valcha 

     Práca v železiarskom priemysle 

Strava   Andrea Jágerová

     Z tradičných mýtňanských receptov 

Odev   Martin Lokša

     Mužský odev 

     Ženský odev 

     Odev detí 

     Obradový odev 

     Zmeny v nosení tradičného odevu 

     Údržba odevu

Obydlia a bývanie   Martin Lokša

     Vývoj sídla 

     Obydlia v 18. a 19. storočí 

     Bývanie v 1. polovici 20. storočia 

     Drevené domy 

     Murované domy 

     Využitie obytných priestorov 

     Domy „bocianskeho typu“ 

     Hospodárske stavby

Sociálna kultúra   Martin. Lokša

     Život a vzťahy v dedine a rodine 

     Samospráva obce a obecní zamestnanci 

     Národnostné menšiny – židovská a rómska komunita 

     Tovarovo-peňažné vzťahy 

Obyčajová kultúra   Andrea Jágerová

     Kalendárny obradový cyklus 

     Rodinný obradový cyklus 

     Spoločenský život 

Nárečia mýtňanskô   Martin. Budaj

     Hláskoslovie 

     Náuka o slove 

     Syntax 

     Slovník mýtňanského nárečia 

Mýtňanské prímenia   Martin Budaj, Roman Švantner

 

Hospodársky, spoločenský a kultúrny život v 20. storočí   Pavel Hronček, Martin Lokša, Martin Budaj eds.

Hospodársko-ochranné spolky, družstvá a spoločenstvá   Pavol Martuliak

     Úverné družstvo 

     Pohronské družstvo v Mýte pod Ďumbierom 

     Spoločenstvo bývalých urbarialistov 

     Dobrovoľný hasičský zbor 

     Ostatné záujmové hospodársko-ochranné spolky a združenia 

Kolektivizácia poľnohospodárstva v druhej polovici 20. storočia   Pavol Martuliak

     Obdobie JRD v Mýte pod Ďumbierom 

     Pod správou družstva v Brezne a nástup nových foriem hospodárenia 

Kultúrny život a osvetová činnosť   Slavomíra Očenášová-Štrbová

     Kultúrno-osvetové dianie 

     Činnosť kultúrno-osvetových spolkov a združení 

    Divadlo   

     Hudobné skupiny 

     Ostatné kultúrno-spoločenské ustanovizne 

Turistika a cestovný ruch   Bohuslava. Gregorová

     Začiatky organizovanej turistiky na južnej strane Nízkych Tatier 

     Chata Milana Rastislava Štefánika 

     Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v Mýte pod Ďumbierom a jeho okolí 

     Rozvoj cestovného ruchu po druhej svetovej vojne 

Telovýchova a šport   Pavel Hronček

     Počiatky športovania 

     Organizovaný šport 

Osobnosti obce   Pavel Hronček

     Mýtňanskí rodáci 

     Známe osobnosti s koreňmi a blízkym vzťahom k Mýtu 

 

Poznámky a zoznamy 

Poznámky

     V priestore a čase 

     Dejiny obce 

     Obecné spoločenstvo v minulosti 

     Zabudnuté zamestnania

     Tradičná kultúra 

     Hospodársko-ochranné spolky, družstvá a spoločenstvá

Zoznam skratiek

     Archívy, múzeá a ich fondy 

     Individuálne rukopisné dokumenty 

     Skratky k zoznamu literatúry 

Literatúra