Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí

Kováč Dušan - Kowalská Eva - Šoltés Peter a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

512

Rok vydania

2015

Hmotnosť

801,00g

Formát

160x240

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022414784

Dlho sme si mysleli, že o 19. storočí, jeho revolúciách, reformách, o nacionalizme a o myšlienke národného štátu vieme dosť, vlastne takmer všetko. Historici z ...Historického ústavu SAV a ďalších slovenských inštitúcií však po hĺbkovom výskume prichádzajú s publikáciou, v ktorej čitateľ nájde veľa nového, azda aj prekvapivého o človeku a spoločnosti na Slovensku v tomto dlhom storočí, o jeho sociálnom postavení, o jeho myšlienkovom svete, o zložitých premenách v kultúrnom a politickom svete elít i obyčajného človeka. Obálka i vnútro knihy vo výbornom stave.

Čítať viac...
13,50€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

Úvod Dušan Kováč – Eva Kowalská – Peter Šoltés

 

Krajina a mestá v nej 

  Predstavy o slovenskom území v prvej polovici 19. storočia Dušan Škvarna

  Tradícia a inovácia v architektúre 1780 – 1867 Jana Pohaničová

 

Človek a spoločnosť na Slovensku 

  Populačný vývoj Slovenska v dlhom 19. storočí. Náčrt demografických trendov Branislav Šprocha – Pavol Tišliar

  Úradníci Zvolenskej stolice v rokoch 1790 – 1848 Tomáš Janura

  Reforma sociálnej starostlivosti v Uhorsku v období panovania Jozefa II. a Leopolda II. Ingrid Kušniráková

  Zdravotníctvo na území Slovenska v 19. storočí (1780 – 1918) Katarína Pekařová

  Centralizácia a represia verzus modernizácia. Vplyv neoabsolutizmu na organizáciu verejnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Uhorsku Gabriela Dudeková

 

Rodí sa národ 

  Národ a rod. Príspevok k analýze diskurzu slovenského národného hnutia v 19. storočí Miloslav Szabó

  Z Devína pred krstiteľnice. Národné mená v slovenskom národnom hnutí Peter Šoltés

  Pohreby a spomienkové slávnosti slovenských národovcov – emocionálna forma inscenovania národnej identity Daniela Kodajová

  Názory evanjelickej inteligencie na biskupa Fridricha Baltíka v kontexte zápasov o cirkevnopolitické zákony a integritu Preddunajského dištriktu Peter Macho

 

Bojiská vojnové a politické 

  „Bachovskí husári“ – symbol režimu, alebo jeden z jeho mýtov? Roman Holec

  Vojenská prítomnosť Habsburskej monarchie v severnom Taliansku roku 1859 do bitky pri Solferine Vojtech Dangl

  Slovenská politika v období Provizória a prípravy rakúsko-uhorského vyrovnania (1859 – 1867) Dušan Kováč

 

Človek nežije iba chlebom 

  Školstvo ako politicum. Osvietenstvo, elementárne vzdelávanie a habsburský štát na prelome 18 . a 19. storočia Eva Kowalská

  Hornouhorské spolky v rokoch 1848 – 1867. Ambivaletný vzťah štátu a občana Elena Mannová

  Inštitucionalizácia a disciplinizácia čítajúcej verejnosti Ivona Kollárová

 

Summary 

 

Menný register