Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

Londák Miroslav

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

296

Rok vydania

2010

Hmotnosť

617,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Prodama

EAN

9788089396108

Publikácia prináša príbeh plánovaného hospodárstva v Československu v období po skončení druhej svetovej vojny, s jeho reformami i vplyvmi na slovenskú ekonomiku.

12,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publikácia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracované. Pomerne dlhé časové obdobie, ktoré autori spracovávajú, je potrebné na to, aby sledovali vývoj spoločnosti ako postupný evolučný proces a nie iba v krátkych, dynamických obdobiach tzv. historických míľnikov: revolúcií, prevratov, povstaní. Všetky tieto míľniky sú v historiografii pomerne dobre spracované a stali sa súčasťou slovenského národného „master“ naratívu. Je nepochybné, že tieto udalosti mali pre vývin spoločnosti na Slovensku zásadný význam. Neprejavili sa však okamžite. Napríklad vznik Československej republiky v roku 1918 mal zásadný význam pre doformovanie sa Slovákov ako moderného národa, ale tento proces sa zavŕšil až v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovenských podmienkach aj postupná modernizácia, industrializácia a urbanizácia. V spoločnosti, a nielen v slovenskej, pôsobia spravidla retardačné, konzervatívne sily, ktoré spôsobujú, že aj revolučné udalosti po svojom „výbuchu“ obvykle majú tendenciu po čase vracať spoločnosť spať do starého koryta. Na prechod spoločnosti od totalitných či autoritatívnych režimov k demokracii, ktorý prebiehal v niektorých juhoeurópskych a juhoamerických krajinách, sa v svetovej politológii a historiografii od 60. rokov minulého storočia zaužíval termín „tranzícia“. Tento termín je však možne použiť aj na podobne, postupne prebiehajúce procesy v ďalších krajinách a rôznych historických obdobiach. Takouto tranzíciou prešla aj spoločnosť na Slovensku. Najprv to bola tranzícia z konzervatívnej, iba čiastočne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prináša výsledky výskumu k takejto tranzícii spoločnosti na príklade Slovenska od konca 19. storočia po rok 1945.

Obsah

Prehistória. Zrod tzv. socialistického ekonomického systému v ČSR

   Zmena ekonomického systému v Československu po februári 1948

   Idea plánovaného hospodárstva - plány, ilúzie a realita

   Slovenské národné orgány a riadenie ekonomiky

   Formovanie koncepcií industrializácie Slovenska po 2. svetovej vojne

   Vývoj slovenskej ekonomiky na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia

 

Prvá ekonomická reforma a Slovensko

   Spoločensko-politické podmienky v Československu v polovici 50. rokov

   Spomalenie ekonomického rastu na Slovensku po roku 1953

   Príprava 1. ekonomickej reformy v centre štátu

   Slovensko a 1. ekonomická reforma

   Slovenské národné orgány v polovici 50. rokov

   Príprava 1. ekonomickej reformy, Slovensko a dopady na slovenskú ekonomiku

   Kauza Šebesta

   Projekt Dlhodobá koncepcia rozvoja hospodárstva na Slovensku

   Reálny stav slovenskej ekonomiky na konci 50. rokov

   Snahy o realizáciu 1. ekonomickej reformy a záverečná fáza jej vývinu

 

Druhá ekonomická reforma a Slovensko

   Československo na prahu 60. rokov 20. storočia a počiatky ekonomickej krízy

   Príprava 2. ekonomickej reformy v centre štátu

   Príprava 2. ekonomickej reformy a Slovensko

   Realizácia 2. ekonomickej reformy a jej dopady na Slovensko

   Niektoré výsledky ekonomického vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín po dvadsiatich rokoch fungovania tzv. socialistickej ekonomiky

   Súdobé analýzy stavu československej a slovenskej ekonomiky na prahu roka 1968

   Úvahy slovenských ekonómov o rozvoji hospodárstva na prahu roka 1968

   Rok 1968, Slovensko a koniec tzv. Šikovej ekonomickej reformy

 

Dovetok

   Pokus o poslednú ekonomickú reformu v Československu - koniec 80. rokov 20. storočia

   Niektoré výsledky sociálno-ekonomického vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín