Slovensko v labyrinte modern?ch eur?pskych dej?n
Pocta historikovi Milanovi Zemkovi

Mich?lek Slavom?r a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

738

Rok vydania

2014

Hmotnosť

1 278,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrd? v?zba

Dodávateľ

HIST?RIA

EAN

9788089396283

Kniha Slovensko v labyrinte modern?ch eur?pskych dej?n sa v jednotliv?ch kapitol?ch koncentruje na dynamick? 20. storo?ie, teda na obdobie, ktor?mu sa historik Milan Zemko profesion?lne ...venoval predov?etk?m, a o ktorom bol presved?en?, ?e bolo aj na??m ?slovensk?m" storo??m. Ke??e ide o texty tematicky r?znorod?, zostavovate? pri vn?tornom ?lenen? knihy zvolil chronologick? postup.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Z monarchie do republiky

Z monarchie do republiky

Publik?cia prin??a sondy do v?voja spolo?nosti na Slovensku v pomerne dlhom obdob?: od konca 19. storo?ia a? po koniec druhej svetovej vojny. Otv?ra viacer? nov? t?my a nov? poh?ady na t?my u? predt?m spracovan?. Pomerne dlh? ?asov? obdobie, ktor? autori spracov?vaj?, je potrebn? na to, aby sledovali v?voj spolo?nosti ako postupn? evolu?n? proces a nie iba v kr?tkych, dynamick?ch obdobiach tzv. historick?ch m??nikov: revol?ci?, prevratov, povstan?. V?etky tieto m??niky s? v historiografii pomerne dobre spracovan? a stali sa s??as?ou slovensk?ho n?rodn?ho ?master? narat?vu. Je nepochybn?, ?e tieto udalosti mali pre v?vin spolo?nosti na Slovensku z?sadn? v?znam. Neprejavili sa v?ak okam?ite. Napr?klad vznik ?eskoslovenskej republiky v roku 1918 mal z?sadn? v?znam pre doformovanie sa Slov?kov ako modern?ho n?roda, ale tento proces sa zav??il a? v 30. rokoch. Podobne prebiehala v slovensk?ch podmienkach aj postupn? moderniz?cia, industrializ?cia a urbaniz?cia. V spolo?nosti, a nielen v slovenskej, p?sobia spravidla retarda?n?, konzervat?vne sily, ktor? sp?sobuj?, ?e aj revolu?n? udalosti po svojom ?v?buchu? obvykle maj? tendenciu po ?ase vraca? spolo?nos? spa? do star?ho koryta. Na prechod spolo?nosti od totalitn?ch ?i autoritat?vnych re?imov k demokracii, ktor? prebiehal v niektor?ch juhoeur?pskych a juhoamerick?ch krajin?ch, sa v svetovej politol?gii a historiografii od 60. rokov minul?ho storo?ia zau??val term?n ?tranz?cia?. Tento term?n je v?ak mo?ne pou?i? aj na podobne, postupne prebiehaj?ce procesy v ?al??ch krajin?ch a r?znych historick?ch obdobiach. Takouto tranz?ciou pre?la aj spolo?nos? na Slovensku. Najprv to bola tranz?cia z konzervat?vnej, iba ?iasto?ne parlamentnej, monarchie do demokratickej republiky a po dvadsiatich rokoch zase z parlamentnej demokracie do totality. Monografia prin??a v?sledky v?skumu k takejto tranz?cii spolo?nosti na pr?klade Slovenska od konca 19. storo?ia po rok 1945.

Od den?ra k euru

Od den?ra k euru

V publik?cii sa nach?dza viacero ?t?di? venovan?ch vybran?m t?mam z oblasti hospod?rskych dej?n a ?lohe pe?az? v minulosti Slovenska. V ?asti venovanej star??m dejin?m stredoveku a ran?ho novoveku sa ?itate? dozvie viac o podob?ch ranostredovekej ekonomickej v?meny na strednom Dunaji pred pou??van?m minc?, o den?roch a polden?roch kr??a ?tefana I., ?i don?cii bansk?ho regi?nu a kremnickej mincovej komory kr??ovnej Barbore v r. 1424 ? 1427. Hospod?rsky vzostup ??achtick?ch rodov je prezentovan? na pr?klade rodov Cobor a Szent-Iv?ny, mimo z?ujem nezost?va ani soci?lna oblas? a starostlivos? o odk?zan? osoby, ktor? ilustruje financovanie ?stavnej starostlivosti o osirel? deti v Uhorsku. Druh? ?as? kolekt?vnej monografie sleduje v?voj fenom?nu pe?az? v 19. a 20. storo??, teda v obdob? postupn?ho rozmachu modernej spolo?nosti zalo?enej na trhovej ekonomike s n?stupom novodob?ch monet?rnych, da?ov?ch a mzdov?ch syst?mov, s rozvojom komer?n?ho pe?a?n?ctva a centr?lneho bankovn?ctva, s formovan?m modern?ch centr?lnych, region?lnych a miestnych rozpo?tov. Autori sa postupne venuj? r?znorod?m t?mam, ako diferenci?cii a ?pecializ?cii b?nk v Pre?porku v 60. a 70. rokoch 19. storo?ia, lek?rskym honor?rom na Slovensku v rokoch 1919 ? 1938, podielu Tatra banky na financovan? priemyslu Slovenska 1939 ? 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom ?eskoslovensku s d?razom na Slovensko. Z obdobia 20. storo?ia s? aj pr?spevky o nemeckom dru?stevn?ctve na Slovensku po?as druhej svetovej vojny, financovan? britsk?ch spravodajsk?ch slu?ieb v ?eskoslovensku, ekonomicko-soci?lnom stave Slovenska na konci ?eskoslovensk?ho komunistick?ho re?imu a o ekonomick?ch aspektoch podpory vedy a v?skumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storo?ia.

Od osmi?ky k osmi?ke

Od osmi?ky k osmi?ke

Pri sledovan? kr?tkych a relat?vne pokojn?ch dejinn?ch ?sekov m??u pokusy o uchopenie z?chytn?ch bodov v ich historickom v?voji sp?sobova? ?a?kosti. Napr?klad vznik ?t?tov, revol?cie alebo ?t?tne prevraty zv???a sprev?dza ve?k? budovate?sk? aktivita, prestavba spolo?nosti, obrana nov?ho stavu vo?i cudzine ?i reformy v mnoh?ch oblastiach. Efekt a kontinuitu t?chto javov v?ak preveria a? desa?ro?ia, ?o je pri kr?tkom trvan? t?chto fenom?nov ?asto problematick?. V slovensk?ch dejin?ch je tak?mto pr?kladom dvadsa?ro?ne medzivojnov? obdobie. Dolu je ohrani?en? prevratom roku 1918, rozpadom Rak?sko-Uhorska a vznikom ?eskoslovenskej republiky, jeho horn? medzn?k tvoria z?sadn? ?zemn? rev?zie a straty ?eskoslovenska po Mn?chovskej konferencii a Viedenskej arbitr??i na jese? 1938, po ktor?ch nasledovala zmena ?t?topr?vneho usporiadania ?t?tu po vyhl?sen? auton?mie Slovenska a postupn? odklon spolo?nosti od demokratick?ch z?sad. Obdobie trvania ?eskoslovenskej republiky charakterizovalo ?silie jej predstavite?ov o udr?anie ?t?tu, jeho pevnosti a obh?jenie jeho samotnej existencie vo?i expanz?vnym susedom i nest?lym ve?mociam. Vo vn?tornej politike bolo nevyhnutne zabezpe?i? podmienky na tieto ciele v n?rodnostnej, administrat?vnej, legislat?vnej oblasti a v mnoh?ch in?ch sf?rach. V zaujme naplnenia t?chto z?merov sa podniklo mnoho krokov, ktor? si vy?adovali kompromisy i taktizovanie, pri?om aj tu plat?, ?e efekt a kontinuitu niektor?ch z nich preveria a? desa?ro?ia.

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Od auton?mie k vzniku Slovensk?ho ?t?tu

Celkov? ?ivot slovenskej spolo?nosti v minulom storo?? rozhoduj?cim sp?sobom ovplyvnil z?nik Rak?sko-Uhorskej monarchie, ??as? slovenskej politickej reprezent?cie na tvorbe nov?ho ?t?tneho ?tvaru a jej rozhodnutie vst?pi? do spolo?nej ?esko-Slovenskej republiky. Vznikli nov? historick? podmienky na uplatnenie n?rodn?ch, politick?ch, hospod?rskych, soci?lnych a kult?rnych amb?cii ak? v minulosti neboli myslite?n?. Rovnako existovali mantinely vn?tropolitick?ho ale mimoriadne zahrani?nopolitick?ho charakteru, ktor? tento proces ovplyv?ovali, determinovali a obmedzovali. Nebolo podstatn? len to, ?e slovensk? n?rod vstupoval do nov?ho ?t?tneho ?tvaru s historicky podmienen?m spolo?ensk?m hendikepom vypl?vaj?ceho z odli?n?ch podmienok celkov?ho predch?dzaj?ceho spolo?ensko politick?ho v?voja ?esk?ch kraj?n, Slovenska a mimoriadne Podkarpatskej Rusi. Ve?mi r?chlo sa objavili priamo nekompatibiln? predstavy o ?t?topr?vnom postaven? Slovenska v republike a ?al?om budovan? spolo?n?ho ?t?tu. Bolo priam prirodzen?, ?e rast?ce n?rodn? amb?cie slovensk?ho n?roda v podstatnej miere umo?nen? demokratick?mi podmienkami v?voja v novom ?t?te nar??ali na koncep?n? predstavy ?esk?ch el?t jednozna?ne uprednost?uj?cich predov?etk?m snahu vybudova? siln? jednotn? ?t?t. Jeho z?kladom mal by? jednotn? etnicky ?eskoslovensk? n?rod aj vzh?adom k skuto?nosti, ?e v ?t?te existovala siln? etnick? nemeck? komunita. Vybran? publikovan? ?t?die chc? ?iasto?ne prispie? k poznaniu t?chto probl?mov, n?sledkov a d?sledkov pre ?ivot spolo?nosti a jej ?al?ie politick? smerovanie.

Obsah

Predhovor 

Milanov ?as nevinnosti  Michal Horsk?

Z kore?pondencie Milana Zemka 

 

I. ?as? (1900 ? 1918 ? 1939)

     K historickej ideol?gii Antona ?tef?nka pred prvou svetovou vojnou   Karol Holl?

     Ve?k? vojna v meste a jej soci?lne d?sledky ? pr?klad Pre?porka/Bratislavy   Gabriela Dudekov?

     ?tef?nikovo umenie z?skava? si ?ud? na pr?klade jeho misie v Ekv?dore   Michal K?i?an

     Pomn?ky a sochy Milana Rastislava ?tef?nika vystavan? na Slovensku v obdob? rokov 1919 ? 1945 a sl?vnosti ich odhalenia   Juraj Babjak

     Lingvistick?, geografick? a mocensk? rozmer stanovenia hran?c Slovenska po roku 1918   Bohumila Feren?uhov? 

     ?eskoslovensk? n?rodn? rada a jej program po vzniku ?SR (prv? obdobie jej ?innosti)   Nat?lia Kraj?ovi?ov? 

     Prof. Michal Urs?ny a ?silie o vysoko?kolsk? technick? vzdel?vanie na Slovensku v 20. rokoch 20. storo?ia   ?ubica K?zmerov?

     Ma?arsk? republik?ni. Dve tv?re medzivojnovej agr?rnej strany na Slovensku   Matej Hanula

     K aktiviz?cii ma?arskej zahrani?nej politiky v rokoch 1926 ? 1927   Miroslav Michela

     Otec sir?t Samuel Zoch a jeho doba   Alena Bartlov?

     Jubilejn? oslavy 28. a 30. okt?bra 1928 na Slovensku   Linda Osykov?

     ? Skvelej pamiatke ve?k?ho syna slovenskej Trnavy. " Oslavy odha?ovania pam?tnej tabule Jurajovi Haulikovi roku 1929   Peter Macho

     Novohlasistick? skupina a Robotn?cka akad?mia na Slovensku v rokoch 1933 ? 1937 Ivan Kamenec

     Vl?da, alebo opoz?cia? Dilema HS?S roku 1936   R?bert Arp??

     Jazykov? ot?zka na Podkarpatsk? Rusi v letech 1919 ? 1939   Jan Rychl?k

     V?voj starostlivosti o hendikepovan? osoby na Slovensku v medzivojnovom obdob?   Anna Falisov?

 

II. ?as? (1939 ? 1945 ? 1948)

     ? Slovensk? zem patr? do slovensk?ch r?k!" Pozemkov? reforma na ?idovsk?ch po?nohospod?rskych nehnute?nostiach v rokoch 1939 ? 1941   Martina Fiamov?

     Vztahy na moravsko-slovensk?m pomez? a p?ev?d?c? kan?ly v letech 1939 ? 1941   Miroslava Pol?kov? 

     Prv? spr?vy o trag?dii ?idov v koncentra?n?ch t?boroch. Snahy medzin?rodn?ch z?chrann?ch organiz?ci? o pomoc deportovan?m   Katar?na Hradsk?

     Soci?lne nepokoje, sabot??e a partiz?nske hnutie v aktivit?ch ileg?lnej KSS do roku 1943   Marek Syrn? 

     Ariz?cia firemn?ho majetku v Stropkove v rokoch 1939 ? 1945   J?n Hlavinka

     Jablonov? - sonda do ?ivota obce v rokoch 1939 ? 1945   Jaroslava Rogu?ov?

     Zabezpe?enie vojnov?ch zajatcov a internovan?ch v ZSSR v rokoch 1939 ? 1956   Stanislav Mi?ev

     Pracovn? sily a zamestnanos? v tretej republike (1945 ? 1948)   Miroslav Sabol

 

III. ?as? (1948 ? 1989 ? 1993)

     1992: ?esko-slovensk? feder?cia pred svoj?m rozdelen?m   Jozef ?atkuliak

     Na hraniciach historiografie a hagiografie. Obraz Klementa Gottwalda a jeho p?sobenia na strednom Slovensku v rokoch 1921 ? 1924   Juraj Benko

     ?Pokolenie v ?toku." Kult?rny ?ivot v zrkadle ideologickej (ne)kult?ry v rokoch 1948 ? 1953   Vlasta Jaksicsov? 

     Nekomunistick? politick? strany na Slovensku: od prevratu vo febru?ri 1948 k pokusu o reformu po janu?ri 1968   Jan Pe?ek

     Emigr?cia kontroverzn?ho spisovate?a a novin?ra Ladislava M?a?ka do Izraela v rokoch 1967 a 1968   Jozef Leikert

     Ob?ania proti normaliz?cii. K protestom slovensk?ch ob?anov proti normaliza?n?m tendenci?m v rokoch 1968 ? 1969   Stanislav Sikora

     Divadlo v zrkadle spolo?ensko-politick?ch kontextov   Dagmar Podmakov?

     ?esk? a slovensk? film?ri na sklonku roka 1969   Elena Lond?kov?

     Slobodomur?rstvo v ?esk?ch krajin?ch a na Slovensku   Miroslav Fabricius 

     Svetov? hospod?rske kr?zy a Slovensko v 20. storo??   ?udov?t Hallon ? Miroslav Lond?k

     Zlomy a kontinuity vo v?voji Slovenskej akad?mie vied   Adam Hudek ? Du?an Kov??

 

IV. ?as? (20. STORO?IE ? medzin?rodn? kontext)

     Sib?rska oblastn? duma a jej miesto v politickom v?voji Sib?ri v rokoch 1917 ? 1918   ?ubica Harbu?ov? 

     Nieko?ko pozn?mok na margo (nerealizovanej) franc?zsko-?eskoslovenskej vojenskej zmluvy po skon?en? prvej svetovej vojny   Pavol Petruf

     Nacion?lny mysticizmus v stredoeur?pskom liter?rnom agrarizme   Roman Holec

     Podivuhodn? dobrodru?stv?  Anton?na Kub??ka. Spis z arch?vu ?eskoslovensk?ho zahrani?n?ho odboja vo Ve?kej Brit?nii z roku 1944   Josette Baer

     ?t?tna suverenita len ako fas?da? Z?sahy Nemecka do slovensk?ho z?konodarstva v rokoch 1939 ?1940  Michal Schvarc

     ?eskoslovensk? a ma?arsk? diplomatick? aktivity pred mierovou konferenciou roku 1946 z poh?adu ?eskoslovenskej politiky a diplomacie   ?tefan ?utaj

     Americk? ?very a p??i?ky ?eskoslovensku, ?eskoslovensk? dlh vo?i USA. Prierezov? sonda do dvojstrann?ch hospod?rskych vz?ahov   Slavom?r Mich?lek

 

V?berov? bibliografia PhDr. Milana Zemka, CSc.   Al?beta Sedliakov?

 

Pramene a literat?ra 

Autori 

Summary