Historick? ?asopis 01/1992
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

144

Rok vydania

1992

Hmotnosť

245,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

A v e n a r i u s, Alexander: Za?iatky Slovanov na strednom Dunaji: autochtonistick? te?ria vo svetle s??asn?ho b?dania   1

V a r s i k, Branislav: Os?dlenie Novohradu a Ipe?skej kotliny vo svetle miestnych n?zvov   17

H o r v ? t h, Pavel: Nov?ie poznatky o po?iatkoch a osudoch rodiny Bernol?kovcov   32

B y s t r i c k ?, Valeri?n: N?rodnostn? ?tat?t a ?t?topr?vne programy na Slovensku roku 1938   52

R y c h l ? k, Jan: Pokusy o p?ipojen? Slov?cka ke Slovensku v letech 1938?1941   69

 

Diskusia

K a n o v s k ?, Martin: Ludanice ? stredisko slovensk?ch husitov?  89

 

Arch?v

J a b l o n i c k ?, Jozef: N?rodn? front bez frontov?ch bojovn?kov   94

 

Recenzie

? u d e l, J.: Fuggerovci na ?ervenom kameni 1535?1583 (V. ?i?aj)   104

K a m e n e c, I.: Po stop?ch trag?die (L. Su?ko)   106

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   109